Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

- att utvecklafärdigheter att använda muntlig engelska för professionellt bruk i mediafältet, speciellt i relation till att lämna in skriftliga och muntliga projektförslag.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - ha förberett och framfört en presentation om ett till branshen anknutet ämne på korrekt och lämpligt språk och utnyttjande lämpliga IT- och AV-hjälpmedel, t.ex. PowerPoint. - hålla en kompetent muntlig presentation om sin personliga webportfölj och produktionsuppgifter. - att utveckla färdigheter i muntlig engelska för att hålla personliga presentationer om erfarenhet, kvalifikationer och prestationer.

Innehåll

Förbereda och framföra muntliga presentationer; struktur, stil, teknik.

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1. (Common European Framework)

Mer information

Inlämningsdatum bör hållas! Närvaro är obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 17 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen. Examination 2 Hålla en presentation om ett branchaktuellt ämne. Examination 3 Framföra en presentation i anknytning till en produktionsuppgift eller webportfölj. Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Muntlig presentation up till 40% var. Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt: 59-62% 1 63-67% 1,5 68-72% 2 73-77% 2,5 78-81% 3 82-86% 3,5 87-91% 4 92-96% 4,5 97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-19

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning