Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig att utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi Muntlig framställning Mötes- och förhandlingsteknik Språkriktighet och språkvård Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och anvisningar Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk) samt skolbilning på antingen svenska eller finska

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som har haft svenska eller finska som skolspråk i gymnasiet eller grundskolan. Kursen i period 2 är avsedd för studerande som har vitsord i finska som modersmål från grundskolan eller andra stadiet eller magna cum laude approbatur eller högre i finska som det andra inhemska språket (A-språk). För studenten kan målet tänkas vara att nå goda kunskaper (vitsorden 3, 4 eller 5) och att finjustera ordvalet för utmanande situationer. Undervisningen går helt på finska. Kursinnehållet är identiskt i båda grupperna. Målet på den här kursen är att förkovra kommunikationsfärdigheter på god eller högre nivå i finska (vitsorden 3, 4 eller 5), medan kursen i period 1 är för studenter med nöjaktig nivå i finska.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Skriftlig tentamen och muntligt test - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan och meritförteckning enligt anvisningarna

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 % Muntliga uppgifter 20 % Skriftlig tentamen 30 % Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-04-11

Kursens tidtabell

Omtagning av skriftlig tentamen 25.1.2020 kl. 8.30 och 1.4.2019 kl. 11.30 - 13.30. Omtagning av muntligt test 24.1.2020 kl. 15.30 och 4.4.2020 kl. 16.15 - 17.30. Mera information finns i kursprogrammet på Itslearning. Anmälan till omtagningarna till adressen E-post: marja.herva@arcada.fi asap eller senast fem arbetsdagar före tent- eller testtillfället.

Examinationsformer

 • 2019-12-02 - Tentamina
 • 2019-11-04 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-11-11 - Rapporter och produktioner
 • 2019-11-18 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning