Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att öva kommunikativa
färdigheter och få kännedom om social service.

Kursen ingår i studiehelheten Människan i
välfärdssamhället och stöder följande
yrkesspecifika kompetensutveckling:

 • Studeranden känner till det sociala områdets
  värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan
  identifiera yrkesetiska principer i Socionomens
  (YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras
  betydelse.
 • Studeranden inser betydelsen av att reflektera
  samt har grundläggande färdigheter i att
  reflektera.
 • Studeranden känner till olika
  människosyner och är medveten om sin egen.
 • Studeranden känner till olika skeden i
  människans normala utveckling. Han/hon förstår
  olika livssituationers betydelse för individens
  tillväxt och utveckling.
 • Studeranden känner till servicesystem som
  stöder välfärd och social trygghet.
 • Studeranden känner till grundläggande
  välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets
  förändringar.
 • Studeranden förstår att begreppet socialt är
  mångdimensionellt.
 • Studeranden förstår samhälleliga strukturers och
  processers betydelse för individers liv och
  samfunds existens.
 • Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom
  samhälleligt beslutfattande.
 • Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas
  delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • vara medveten om kommunikationens betydelse och
  dess påverkan
 • beskriva vad ett professionellt bemötande
  betyder inom det sociala området
 • möta sin egen och andras kultur med respekt
 • redogöra för hur olika serviceproducenter
  förstår och möter olika brukares behov av social
  service
 • diskutera samhällets roll som serviceproducent
  inom det sociala området

Innehåll

Kursen, (tema 1 kommunikation), består av föreläsningar, handledda kommunikationsövningar samt bokcirkeln (i basgruppen). Tema 2 Social service innnehåller föreläsningar, basgruppsarbete samt tematräff.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Litteratur:
Tjersland, O. A., Engen, G. & Jansen, U. (2010).
Allianser. Värderingar, teorier och metoder i
socialt arbete. Studentlitteratur: Lund. Kapitel
7. Kontakt och relationsutveckling
Sandén(red.) Delaktighetens praktik. Det professionella samtalets villlkor och möjligheter.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 90 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 136 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 136 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i alla
moment.Kursen bedöms underkänd-godkänd.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-12-16 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning