Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att stärka den egna yrkesidentiteten genom att reflektera över och koppla de olika delarna av utbildningen till en helhet. Kursen stöder studeranden i att identifiera de olika dimensionerna av den sammanlagda yrkeskompetensen inom den socialpedagogisk profilen.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

 • problematisera och analysera den kontext som en utexaminerad socionom fungerar i
 • relatera målen med socionomens arbete till arbetsmetoder och samhällsbehov
 • reflektera över vad den socialpedagogiska kompetensen innebär för att identifiera resurser och behov i dialog med olika klientgrupper
 • ta ställning till och kritiskt analysera den egna kompetensen

Innehåll

 1. Kopplingar mellan teori och handling
 • professionskunskap; tyst kunskap; kompetensbegreppet
 1. Samhällskontexter för ett etiskt socialpedagogiskt arbete
 2. Den socialpedagogiska reflektiva handlingskompetensen & arbetssätt

Centrala begrepp:

Deaktighet
Empowerment
Brukarperspektiv
Inklusion
Etisk värdegrund
Dialog och kommunikation
Kunskapsformer
Samhälls-syn, -dynamik, -förändring

Förkunskaper

Avlagt de tidigare studierna inom socionomprogrammet

Mer information

Se itslearning

Litteratur

Askheim, O.P. & Starrin, B. (red.) 2007. Empowerment i teori och praktik. Malmö : Gleerups.

Bernard, R. 2008. Communicative competence in social education context, European Journal of Social Education No 14-15, pp. 37- 45

Blennberger, E. 2005. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund : Studentlitteratur.

Johns, C. 2009. Becoming a reflective practitioner, Third edition. Oxford: Wiley-Blackwell.

Juhlia, K. 2009. Objektivointi ja subjektivointi sosiaalityön käytännöissä - Michel Foucault'n perintöä tulkitsemassa. I : Mäntysaari, M.,
Pohjola, A. & Pösö, T. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: Juva
Julkaisut.

Eriksson, L. & Winman T. (eds.) 2010. Learning to fly. Social Pedagogy in a Contemporary Society. Borås: Daidalos AB.

Bonemark, J. & Svanaeus, F. 2009. Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola.

Gustavsson, B. (red.). 2010. Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur.

Granholm, C. 2010. Virtuaalinen auttamisympäristö voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen tarjoajana. I:

Johns, C. 2009. Becoming a reflective practitioner, Third edition. Oxford: Wiley-Blackwell.

Juhlia, K. 2009. Objektivointi ja subjektivointi sosiaalityön käytännöissä - Michel Foucault'n perintöä tulkitsemassa. I : Mäntysaari, M.,

Jönhill, J.I. 2012. Inklususion och exklusion. En distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället. Malmö: Liber.

Pohjola, A. & Pösö, T. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: Juva
Julkaisut.

Kurki, L.& Nivala, E. (toim.) 2006. Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen : johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tampere University Press

Kurki, L. 2000. Sosiokultturinen innostaminen. Tampere: Vastapaino.

Kurki, L. & Lindqvist, M. 2003. Sosiaalietiikka ja halumaisen kulttuuri I: Ranta-Tyrkkö S. &

Molin, M. Gustavsson, A. & Hermansson, H-E. 2008. Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids socialpedagogik. Uddevalla: Daidalos.

Mäkinen, P., Raatikainen, E. Rahikka, A. Saarnio, T. 2011. Ammattina sosionomi. Hki: WSOY.

Ropo, A. (toim.) 2003. Turvallista Hyvinvointia. Tampere: Tampere University Press.

Mattila, K-P. 2010. Asiakkaana ihminen. Työnä huolenpito ja auttaminen. Juva: PS- kustannus

Molander, B. Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos.

Ropo, A. (toim.) 2003. Turvallista Hyvinvointia. Tampere: Tampere University Press.

Nivala, E..2008. Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa : kansalaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen teoriakehys. Kuopio : Snellman-instituutti

Payne, M. 2005. Modern teoribildning I social arbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Roivainen I. et al. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö : kansalaisen vai asiakkaan asialla? Juva: PS-kustannus. T.ex. : Matthies, A-L. Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys euroopppalaisen hyvinvointipolitiikan murroksessa.

Särkelä, A. 2001. Välittäminen ammattina. Tampere: Gummerus

Viinamäki, L. (toim.) 2009. Sosionomilta eivät hommat lopu. Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnossa. Kemi-Tornio ammattikorkeakoulujen julkaisuja. Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia 1/ 2009. Tillgänglig i elektronisk form på adressen http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/sosiaalialanamkverkosto/dokumentit/j… Extern länk

Viinamäki (toim.) 2008. 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia 2/2008. Tillgänglig i elektronisk form på adressen http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/sosiaalialanamkverkosto/dokumentit/j… Extern länk

Viinamäki, L. (toim.) 2010. Sosionomi (AMK & ylempi AMK) kansainvälistyvillä koulutus- ja työmarkkinoilla. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia 2/ 2010. Tillgänglig i elektronisk form på adressen http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/sosiaalialanamkverkosto/dokumentit/j… Extern länk

Tjersland, O. A., Engen, G. & Jansen, U. 2010. Allianser: värderingar, teorier, metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Wrede S.et al. (ed). 2008. Care work in crisis: reclaiming the Nordic ethos of care Part II Finland. Lund: Studentlitteratur.
Skönlitteratur:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium

Examinationskrav

Skriftligt arbete inlämnas 30.9 i pappersform

 • individuell bedömning 1-5
  Basgruppsrapportering inlämnas efterhand &
  Medverkan vid seminarium 10.10
  -bedöms gruppvis med vitsord 1-5

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Rosengren Åsa
 • Silius-Ahonen Ellinor

Examinator

Silius-Ahonen Ellinor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-09-30 - Rapporter och produktioner
 • 2014-10-10 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning