Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/369">Det sociala området 2012 - Människor i utsatta livssituationer</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

 • har beredskap att möta och bemöta personer med olika sociala problem
 • kan beskriva och diskutera mångfald, inklusion och medborgarskap inom ramen för organisatorisk och professionell utveckling.
 • bekantar sig med lagstiftning och service inom missbrukarvård, mentalvård och kriminalvård
 • Studerande reflekterar över sin egen handlingskompetens genom att öva dialog och interaktion i syfte att stöda individers och gruppers funktionsförmåga.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden

 • kunna klargöra och diskutera begreppen mångfald, inklusion och medborgarskap samt reflektera kring individens position i det föränderliga senmoderna samhället
 • kunna identifiera och förklara utslagning och utsatthet och känner till faktorer som kan leda till detta
 • kunna reflektera kring olika sociala problem som uppstår på grund av psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt kriminalitet och i detta sammanhang identifiera klientens behov.
 • kunna redogöra för aktuell lagstiftning och därmed rätten till vård samt ha kännedom om olika serviceformer och kritiskt kunna granska den service som erbjuds klienter
 • kunna diskutera faktorer som påverkar social inklusion samt hur man kan stöda den med hjälp av socialpedagogiska arbetssätt.

Innehåll

Centrala begrepp: Sociala risker, multiproblematik, stigmatisering, marginalisering, utslagning, social inklusion, mångfald, medborgarskap, socialt stöd, socialt arbete, social service,
interaktion,dialog - samtal, bemötande

Förkunskaper

Lärande och introduktion till socialpedagogiken.
Människans välfärd och det finländska samhället.
Sambandet mellan människan och hennes omgivning.
Människan ur ett livscykelperspektiv.

Kursen ersätter följande kurser

SO-2-024 Sociala problem och socialpedagogiskt arbete 2
SO-2-031 Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen

Mer information

För att bli godkänd i kursen krävs obligatorisk närvaro vid basgrupp, seminarium, studiebesök samt vissa föreläsningar. Även en individuell skriftlig uppgift ingår.
Tiderna för de olika basgruppernas basgruppsträffar och seminarium hittas via ARBS.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Johansson, S. (Red.) 2010. Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups. Valda delar.

Johansson, K. & Wirbing, P. 2008. Riskbruk och missbruk. Alkohol-läkemedel-narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. Stockholm: Natur och kultur
Juhila, K. (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa, Vastapaino
Jönhill, J. I. (2012) Inklusion och exklusion. En distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället. Liber

Karlsson, L. 2007. Psykologins grunder. Del 4 Psykiska påfrestningar och sjukdomar. Studentlitteratur.
Kurki, L. & Nivala, E. (toim.) (2006). Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tamperen University Press.
Kurki, L., Kurki-Suutarinen, M., Taruvuori, K. 2010. Muurien sisällä: Sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa. Tampere: Tampere University Press.
Madsen, B. (2006). Socialpedagogik : integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur.

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.). 2002. Perspektiv på sociala problem. Stockholm. Natur och Kultur.
Nivala, E. (2005). Citizenship and Social Pedagogy: Sosiaalipedagoginen aikakausikirja. 2005/6 s. 115-123.
Roth, A-K. (2008). Mångfaldsboken - Från teori till praktik. Norstedts Juridik. Valda delar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 26 timmar
 • Självstudier - 150 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 261 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 261 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs

 • godkänt basgruppsarbete (inklusive skriftlig slutrapport) samt seminariepresentation, - godkänd individuell uppgift.
  Basgruppsträffarna är obligatoriska (bedömning 1-5). Tiderna för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas via ARBS.
  Den individuella uppgiften bedöms med vitsord 1-5.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Piippo Jukka
 • Sigfrids Ingmar
 • Silius-Ahonen Ellinor

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

 • 2014-12-01 - Tentamina
 • 2014-12-18 - Demonstrationer och presentationer
 • 2015-01-09 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning