Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:
- kan analysera nationella och globala
processer som förorsakar ojämlikhet och
förfördelning samt kan motverka
marginalisering.
- Känner till socialskyddet inom den
offentliga, privata samt tredje sektorn och
behärskar socialhandledning.
-kan tillämpa och utvärdera klientarbetets
teoretiska orienteringsgrund och metoder
-kan klientcentrerat utvärdera och dokumentera
klientarbetet
- känner till respektive områdets juridiska
föreskrifter och kan tillämpa den centrala
lagstiftningen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna
TEMA 1:
- identifiera och förklara utslagning och
utsatthet, samt känner till faktorer som kan
leda till detta.
- analysera aktuella sociala problem och deras
konsekvenser för enskilda individer och
samhället

TEMA 2:
- utreda klientens/ brukarens rättigheter och
möjligheter att få adekvat social service och
handledning.
- Förklara och ge exempel hur man kan handleda
klienter på ett delaktighetsfrämjande sätt
- redogöra för relevant lagstiftning som styr
social service
- diskutera olika former och metoder av
socialt- och socialpedagogiskt
förändringsarbete.

Innehåll

Kursen delas in i två teman:
Tema 1. Social utsatthet och sociala problem.
Tema 2. Social service och klientarbete

Centrala begrepp:
Sociala risker,sociala problem,
multiproblematik
stigmatisering, marginalisering,
utsatthet/exklusion
social inklusion, socialt stöd,
social service,socialhandledning,
servicehandledning,
brukarperspektiv,
interaktion,etiskt förhållningssätt.

Förkunskaper

Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv.
och särskilt kurserna: Sociala förhållanden och
livsvillkor i ett föränderligt samhälle
Socialpedagogisk handlingskompetens

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona Covid 19 virus spridning är
högskolan stängd och ingen närundervisning ges.
Följande förändringar har därmed skett i denna
kurs; - För godkänd kurs krävs
följande:

* Godkänd närvaro i obligatoriska moment:
Basgruppsarbete, Park-utbildning(inhiberad pga
av Covid19, gästföreläsningar ( en del
inhiberade pga Covid19, en del distans)
studiebesök (inhiberade pga av Covid19) samt
seminarium 26.5 kl 13.16 och
27.5.2020 kl 13-16 (distans)

*Godkänd Kick-off uppgift

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska och sker via
Teams. Tiderna
för de olika basgruppernas
basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift (1/3) och
kamratutvärdering. Den
individuella uppgiften bedöms
med vitsord 1-5.

*Två obligatoriska studiebesök basgruppsvis
utgående från valt seminarietema.- besök
inhiberad på grund av Covid19, ersätts med
distansstuider gällande olika stöd- och
serviceformer)

*Godkänd seminariepresentation (1/3) Datum för
seminarium är 26.5.2020 kl 13-16 och 27.5.2020
kl 13-16. Sker via Teams eller Zoom.Obligatorisk
närvaro.

*Färdighetsträningar i form av
dokumenteringsövning och kommunikationsövning
(motiverande samtal). Sker via Teams eller Zoom.
Se tider i ARBS.

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

Cederlund, C. & Berglund, S-A. (2014)
Socialpedagogik- pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm. Liber.AB
Giddens, A. 2007. Sociologi. Kap 10. Fattigdom,
välfärd och social ekludering.ss 291-311. Lund.
Studentlitteratur.
Johansson, K. & Wirbing, P. 2008. Riskbruk och
missbruk. Alkohol-läkemedel-narkotika.
Uppmärksamma, motivera och behandla inom
primärvård, socialtjänt och psykiatri.
Stockholm. Natur och Kultur.
Lalander, P. & Svensson B. (red). 2014.
Perspektiv på social utsatthet. Lund.
Studentlitteratur
Dahlstedt, M. & Lalander, P. 2018. Manifest-
för ett socialt arbete i tiden.
Lund.Studentlitteratur.
Näkki, P. & Sayed, T. (red.) Asiakastyön
menetelmiä sosiaalialalla. 2015. Helsinki.
Edita
Madsen.B.2006.Socialpedagogik: Integration och
inklusion i det moderna
samhället.Lund.Studentlitteratur.
Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.).2013.
Perspektiv på sociala problem. Stockholm. Natur
och Kultur.
Nivala, E. 2005. Citizenship and Social
Pedagogy. Sosiaalipedagoginen aikakusikirja
2005/6 ss 115-123.

Nivala, e. & Ryynänen, S. 2019.
Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää
yhteiskuntaa. Gaudeamus.
Swärd, H.2008. Hemlöshet.
Lund.Studentlitteratur.

Referenslitteratur
Barth, T.(red.)2006. Motiverande samtal-MI. Att
hjälpa en människa till förändring på hennes
egna villkor. Studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 26 timmar
 • Självstudier - 155 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs följande:

*Godkänd förhandsuppgift.

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska (bedömning
godk/underk). Tiderna för de olika
basgruppernas
basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift. Den
individuella uppgiften bedöms med vitsord 1-5.

*Godkänt seminariepresentation.

*Färdighetsträning i form av dokumentering.
Se tider i ARBS.

*Deltagande i studiebesöken är obligatoriskt.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Piippo Jukka
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-10-20

Kursens tidtabell

23.3-31.5.2020

Kursanmälningstid

2020-03-01 till 2020-03-30

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-04-24 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 09:00 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för Kick-off uppgiften
2020-03-26 09:15 - 10:00 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Intro till kursen i webinar form. Läs och följ följande instruktioner för att vi får det att funka med många deltagare: - När ni kommer in på mötet stänger ni av kamera och mikrofon och öppnar chat-fältet (genom att röra muspekaren över skärmen i Teams och klicka på pratbubblan i balken som dyker upp). - När ni under introduktionens gång har frågor eller kommentarer skriver ni antingen ?fråga? eller ?kommentar? i chatten (om ni vill ta den muntligt) och så delar jag ut ordet enligt det, - Eller så skriver ni in era frågor och kommentarer i chatfältet så läser jag upp och ger respons på dem. Trevligt att räffas online. Föreläsningen som följer bandas in och sätts in i Itslearning. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab29b79766a8a45fb8b72f5e6fa47fd93%40thread.tacv2/conversations?groupId=c989f6ce-e66a-4fe1-9f53-d399b3644b8c&tenantId=86080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3 Cederberg Arla
2020-03-26 10:15 - 11:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Bandad föreläsning om Risksamhälle- i itslearning Cederberg Arla
2020-03-26 12:30 - 14:00 C350 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
2020-03-26 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 1 Med handledaren Cederberg Arla
2020-03-26 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Utgångspunkt, med handledare. Mötet hålls på Teams, länk till mötet skickas per e-post som kalenderbokning/ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 676 446 689# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-26 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 2 Med handledaren Cederberg Arla
2020-03-27 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Utgångspunkt, tema 1. Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 952 819 233# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-30 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare. Mötet hålls på teams, länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. /ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 542 061 979# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-30 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer, webinarie om fattigdom som riskfaktor Fattigdom som riskfaktor för social marginalisering/ES. Förverkligas som webinar, länk skickas som kalenderbokning via e-post.   Här kommer länken till webinariet och rätt teamsgrupp:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab29b79766a8a45fb8b72f5e6fa47fd93%40thread.tacv2/conversations?groupId=c989f6ce-e66a-4fe1-9f53-d399b3644b8c&tenantId=86080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3   Förbered er för tillfället genom att läsa artikeln: https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/06/fattigdomens-anatomi-sa-har-ser-den-finlandska-fattigdomen-ut   mvh, Eivor Söderström Eivor
2020-03-30 14:15 - 15:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 1 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-03-30 14:15 - 15:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 2 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-03-30 14:30 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 826 241 341# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-31 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-02 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 442 867 077# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-02 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Mötet hålls på teams, med handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 213 395 730# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-06 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 710 221 785# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-06 09:15 - 10:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES Söderström Eivor
2020-04-06 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Mötet hålls på Teams, länken kommer nedan som kalenderbokning. Utan handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 152 378 01# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-06 12:30 - 14:00 B522 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Synvinklar på betydelsen av arbete och arbetslöshet samt sysselsättningspolitik. ES. Föreläsningen bandas och läggs in på itslearning. Söderström Eivor
2020-04-06 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-06 14:30 - 16:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 Med handledare- länken skickas senare Cederberg Arla
2020-04-09 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 1 utan handledare.utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-09 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 utan handledare. utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-09 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-14 08:30 - 10:00 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-14 10:15 - 11:45 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Kriminologi Sigfrids Ingmar
2020-04-14 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 1 utan handledare.utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-14 12:30 - 14:00 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-15 08:30 - 10:00 B517 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 med handledare Mötet hålls på teams om inte tillgång till Arcada. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 920 375 39# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-15 10:15 - 11:45 B517 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 985 050 731# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-22 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 1 med handledare.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-23 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Tillämpning utan handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 104 630 657# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-23 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-23 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Tillämpning utan handledare Mötet hålls på teams., eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 588 096 049# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-23 12:30 - 14:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Missbruk och beroende. ES Föreläsningen bandas in och läggs på itslearning. Söderström Eivor
2020-04-23 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 med handledare.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-27 10:15 - 11:45 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Intro till tema 2. Föreläsning: Olika perspektiv på socialt arbete och förändringsarbete . Webinar. länken skickas som kalenderbokning. Obligatoriskt Cederberg Arla
2020-04-27 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Med handledaren.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-27 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-27 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Med handledaren.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-28 09:15 - 10:45 D4104 HEJ ! UTGÅNGSPUNKTEN FINNS PÅ ITSLEARNING! H. EIVOR HEJ ! UTGÅNGSPUNKTEN FINNS PÅ ITSLEARNING! H. EIVOR   Utgångspunkt tema 2 utan handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt, Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 925 069 213# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-28 09:15 - 10:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Utgångspunkt tema 2 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 350 221 689# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-28 12:15 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgruppsvisarbete med uppgiften om lagstiftning. Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2020-04-29 09:00 - 13:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Arbete basgruppsvis kring uppgiften med lagstiftning.Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2020-04-29 13:00 - 16:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Presentation av uppgifter.Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2020-04-30 09:30 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Social handledning.Webinarie.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-05-04 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning är bandad och finns i Itslearning. Cederberg Arla
2020-05-05 08:30 - 10:00 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 med handledare Mötet hålls på teams eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 858 856 814# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-05 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Med handledaren. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   (Toll) Conference ID: 230 893 340# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-05 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 med handledare. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 850 083 562# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-06 09:15 - 10:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 750 446 053# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-06 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-06 12:30 - 14:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Service och stöd inom missbrukarvården. ES Föreläsningen bandas och läggs in på itslearning. Söderström Eivor
2020-05-11 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES Söderström Eivor
2020-05-11 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-11 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 601 485 518# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-12 12:45 - 14:00 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Brottspåföljder. Webinar Sigfrids Ingmar
2020-05-14 08:30 - 10:00 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 592 873 280# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-14 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 utan handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt.  Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 658 136 000# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-14 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-14 12:30 - 14:00 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Gästföreläsning om medling med Mika Koskinen Koskinen Mika
2020-05-15 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer med handledaren. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394 Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 888 601 972# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-15 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 med handledaren. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394 Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 246 878 016# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-19 08:30 - 10:00 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 918 400 122# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-19 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer utan handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 894 743 982# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-19 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Utan handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 192 307 908# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-19 12:15 - 13:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-19 14:00 - 16:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Dokumenteringsövning. Obligatorisk närvaro/ES. Första delen (ca 1/2 timme) består av föreläsningsdel och presentation av uppgift. Därefter jobbar studenterna på egen hand. Länk till tillfället skickas som kalenderbokning per e-post. Söderström Eivor
2020-05-20 10:15 - 12:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning om motiverade samtal. Obligatoriskt.webinarie Cederberg Arla
2020-05-20 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgruppvis övning i motiverande samatal. Sker via Teams- länken skickas till outlook Cederberg Arla
2020-05-25 13:00 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-26 13:00 - 16:00 B518 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Obligatoriskt. Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-05-27 13:00 - 16:00 B518 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Obligatoriskt.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-05-28 09:15 - 10:45 B522 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 bas 5 och 6 tillämpning, med handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES Söderström Eivor
2020-05-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Tillämpning. Utan handledare Cederberg Arla
2020-05-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Tillämpning. Utan handledare Cederberg Arla
2020-05-28 11:00 - 12:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Tillämpning med handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 170 807 675# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor

Kurs och studieplanssökning