Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden bör lära sig förstå vad objektorienterad programmering är och hur man utnyttjar JavaScript som programmeringsverktyg för att kunna producera mångsidiga dynamiska tillämpningar som fungerar i Internet. Vid slutförd kurs bör man veta vad man kan göra med JavaScript och hur man skall förverkliga avancerad funktionalitet på en webbplats.

Läranderesultat

1. Kan JavaScripts syntax, datatyper, uttryck, operatorer och satser utan stöd av manual. 2. Förstår och kan använda den objektorienterade programmeringens terminologi och funktionalitet på ett rätt och effektivt sätt. 3. Kan programmera omfattande och komplicerade JavaScript applikationen smidigt i klientmiljö. 4. Känner HTML dokumentets DOM (Document Object Model) väl och kan utnyttja den till fullo. 5. Kan bygga elegantare, mera funktionella och effektivare användargränssnitt till webbapplikationer än vad HTML erbjuder. 6. Kan utnyttja Cookies och andra metoder för att lagra data på användarens dator. 7. Kan utnyttja AJAX för att hämta data från servrar och bearbeta det samt placera det på webbsidor.

Innehåll

Programmeringens grunder Hjälpmedel för planerande av programvara JavaScript grunder Objekt och metoder Dokumentets objektmodell Händelsehantering Tidsfuntioner Avancerade funktioner i JavaScript Avancerade användargränssnitt Cookies och filhantering AJAX

Förkunskaper

Internet grunder, HTML, CSS och webbdesign

Kursen ersätter följande kurser

JavaScript, 2000-2004 Webbgrundkurs 2: JavaScript, 2000-2004

Mer information

Sista inlämningsdatum veckan då kursen avslutas

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet Kihlman, Dag: Programmering för Internet, Studentlitteratur, 2001, ISBN 91-44-01922-X Flanagan, David: JavaScript - The Definitive Guide, Fourth Edition, O'Reilly, 2002, ISBN 0-596-00048-0 Goodman, Danny and Morrison, Michael: The JavaScript Bible, Fifth Edition, Wiley Publishing, 2004, ISBN 0-7645-5743-2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla projekt utförda, inlämnade och godkända.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-03-17

Kursens tidtabell

vecka innehåll/program 1 (2) Presentation av kursen, grunder i programmering, JavaScript översikt, datatyper och variabler, projekt 1 ut 2 (3) JavaScript satser, operatorer, funktioner och interna objekt 3 (4) JavaScript satser, operatorer, funktioner och interna objekt, projekt 1 in 4 (5) JavaScript och objekt, HTML Document Object Model (DOM), projekt 2 ut 5 (6) Användargränssnitt, avancerad Document Object Model (DOM) 6 (7) Användargränssnitt, avancerad JavaScript händelsehantering, projekt 2 in 7 (8) Applikationer, sessioner, Cookies och filhantering, projekt 3 ut 8 (9) AJAX och dess användning 9 (10) AJAX applikationer, projekt 3 in 10 (11) Resultat, avslutning

Examinationsformer

2014-03-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning