Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Studerande skall få färdighet att utgående från en ritning
välja bearbetningsmetod för maskindelar. Dessutom
skall studerande få färdighet att tillverka detaljer
utgående från centrala spånavskiljande tillverknings-tekniska metoder och förstå produktionsflöde.

Innehåll

Spånbildning
Skärgeometri
Skärmaterial
Utslitning av skär
Centrala spånavskiljande bearbetningsmetoder

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Skärande och plastisk bearbetning (2002-2003).

Mer information

Arcadas regel 25§ Utvärdering av studieprestationer

Icke godkända studieprestationer som examineras med examinationsformerna 2-4 i 1 mom., skall, om ansvarig lärare/examinator inte bestämt annat, kompletteras inom två
månader från kursens eller praktikperiodens avslutande. Om så inte sker skall kursen eller praktikperioden i sin helhet avläggas på nytt.

Litteratur

Modern Produktionsteknik 1
Skärteknik, Mekan fackhandbok, Mekanförbundets förlag,Stockholm, 1988 ISBN 91-524-1033-1
Kalpakillian S: Manufacturing Engineering and Technology,Addison Wesley, New York, ISBN 0-201-12849-7

Studieaktiviteter

  • Demonstrationer
  • Föreläsningar
  • Projektarbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Järvinen Olli

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning