Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målen med kursen är:
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- på ett grundläggande plan kunna
redogöra för centrala
perspektiv inom mediehistorien,
- på ett grundläggande plan kunna
redogöra för den västerländska
mediehistoriska utveckling
- på ett grundläggande plan kunna
reflektera kring hur medierna
formats genom historien samt vilken
betydelse dessa medier har haft
för människan

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna formulera och avgränsa en
frågeställning genom att
producera ett självständig uppsats,
- kunna muntligt diskutera och
problematisera mediehistorisk
litteratur med andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna tillämpa ett kritiskt
betraktelsesätt på sin omvärld,
- kunna relatera den mediehistoriska
kunskapen till
samhällsrelevanta och allmänmänskliga
problemområden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande ur en kritisk synvinkel
förstå hur medierna och kommunikationen
har bidragit till att forma
våra samhällen genom den sena
moderniteten.

Innehåll

Kursen ger en första översikt av Medier
och Kommunikation som
studiefält och presenterar utvalda
begrepp, teorier, traditioner och
centrala källor inom litteraturen. Den
följer utvecklingen av de sociala,
tekniska, ekonomiska och politiska
händelserna genom historien.
Några grundläggande medieteoretiska
begrepp introduceras till varje
lektion för att efter avlagd kurs göra
det möjligt för studenten att
skapa sig ett kritiskt perspektiv på hur
medierna och kommunikation i
världen fungerar idag.
Speciellt fokus ligger på massmedierna,
filmhistoria, Internets
utveckling och de Sociala mediernas
funktion och interaktion i
samhället.

Ämnesområdet är stort och kursen strävar
till att på ett
grundläggande plan skapa förståelse för
mediernas roll i de moderna
samhällena. Därtill behandlas vilka de
sociala effekterna av nya
former av kommunikations- och
informationsspridning är, från
uppfinningen av tryckpressen till de
globala
kommunikationsnätverken och mobila
tillämpningarna av sociala
medier vi har idag. Invävt i kursen
finns en gedigen
bakgrundslitteratur som fungerar som
inkörsport för den som vill lära
sig mer om ämnet. Kursen utgör därmed en
naturlig introduktion till
akademiskt tänkande och skrivande.
Därtill kommer varannan vecka
av kursen att vara en filmvisning som
parallellt knyter ihop teorierna
med viktiga samtida verk inom filmens
historia.

För att innehållet inte skall bli en
lista på årtal och händelser flätas
den mediehistoriska utvecklingen in ett
resonemang om hur
utvecklingen av medierna påverkar
människan som en individ och
medborgare i samhället. Det sociologiska
resonemanget beskriver
således konsekvenserna och relevansen av
den mediehistoriska
utvecklingsprocessen som har resulterat
i det medialiserade samhälle
vi har idag.

Examineringen består av en uppsats där
studenten diskutera två av
de traditioner som finns representerade
i kursen, deras relevans; de
sätt på vilka de har utvecklat; hur de
har tillämpats, och hur de kan
utvärderas med avseende på den samtida
mediemiljö (tekniskt,
organisatoriskt, textuellt, analytiskt).
Uppsatsen som skrivs
individuellt är till sitt omfång 5-7
sidor och skall diskutera snarare
än att sammanfatta de viktigaste
punkterna i argumenten.

Kursupplägg veckovis
Kursen går under två perioder. Varannan
vecka är det
föreläsningsbaserat och varannan vecka
ser vi på en film som
relaterar till teorin. Varje
teorilektion bygger på korta utdrag (10-
20
sidor) ur klassiska medietexter som
studenten har två veckor på sig
att läsa. Målet är att vi kan föra en
bra diskussion om ämnet under
lektionen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

.

Mer information

Kursen använder sig av så kallad
"Flipped Classroom" didaktik.

Litteratur

Baudrillard J (1995) Simulacra and
Simulation. University of Michigan
Press.
Benjamin W (2010) The Work of Art in the
Age of Mechanical
Reproduction. CreateSpace.
Bourdieu P (1999) On Television. New
York: New Press, The.
Briggs A and Burke P (2010) A Social
History of the Media: From
Gutenberg to the Internet. 3 edition.
Cambridge, UK ; Malden, MA:
Polity.
Bronner SE (2011) Critical Theory: A
Very Short Introduction. 1st
edition. New York, N.Y: Oxford
University Press.
Clooney G (2005) Good Night, and Good
Luck. Biography, Drama,
History.
Curran J, Fenton N and Freedman D (2016)
Misunderstanding the
Internet. 2 edition. Abingdon, Oxon ; New
York, NY: Routledge.
Fiennes S (2013) The Pervert?s Guide to
Ideology. Documentary.
Fiske J (2010) The John Fiske
Collection: Introduction to
Communication Studies. 3 edition.
London ; New York: Routledge.
Fuchs C (2013) Social Media: A Critical
Introduction. Los Angeles:
SAGE Publications Ltd.
Gripsrud J (2011) Mediekultur och
mediesamhälle. 3 edition.
Göteborg: Bokförlaget Daidalos.
Hjarvard S (2008) The Mediatization of
Society. Nordicom Review
29(2): 105?134.
Joost H and Schulman A (2010) Catfish.
Documentary.
Juhani W (2014) Den finska televisionens
milstolpar : program och
programproduktion under fem årtionden.
Göteborg : Helsingfors:
Nordicom.
McLuhan M and Gordon WT (2003)
Understanding Media: The
Extensions of Man : Critical Edition.
Critical edition. Corte Madera,
CA: Gingko Press.
Nord L, Strömbäck J, Allern S, et al.
(2012) Medierna och demokratin.
2 edition. Lund: Studentlitteratur AB.
Peim N (2007) Walter Benjamin in the Age
of Digital Reproduction:
Aura in Education: A Rereading of ?The
Work of Art in the Age of
Mechanical Reproduction?. Journal of
Philosophy of Education 41(3):
363?380.
Roberts JM (2014) New Media and Public
Activism: Neoliberalism,
the
State and Radical Protest in the Public
Sphere. Policy Press.
Stocchetti M and Kukkonen K (2010)
Critical Media Analysis: An
Introduction for Media Professionals.
Peter Lang Pub Incorporated.
Thompson JB (2002) Medierna och
moderniteten. Göteborg:
Bokförlaget Daidalos.
Tyldum M (2014) The Imitation Game.
Biography, Drama, Thriller.
Wachowski Lana and Wachowski Lilly
(1999) The Matrix. Action, Sci-
Fi.
Welles O (1941) Citizen Kane. Drama,
Mystery.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Filmvisningar - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Lärdagbok och grupparbeten.

Examinationskrav

Aktivt närvaro under lektionerna är en
förutsättning för fungerande
och rättvis gruppdynamik i kursen.
Godkända grupparbeten 10st.
Godkännd individuell lärdagbok.

Lärare

 • Grönvall John
 • Lindfors Kauko
 • Löv Monica

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen inleds med en filmvisning ("The
Truman Show") i lilla
auditoriet F249 den 29.08.2019 kl
10:30-12:30
Därefter följer den första lektionen som
är i DIAK 100m mot centrum
från Arcada. Måndagen 2.9 kl 8:30 -
12:00.
Vi träffas i Aulan i DIAK. Lektionen är
i rum 322 i DIAK.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 10:30 - 12:30 F143 Mediehistoria Film. Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-02 08:30 - 11:30 DIAK Mediehistoria DIAK i rum 322. Grönvall John
2019-09-02 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-09 08:30 - 11:30 DIAK Mediehistoria DIAK rum 331 Grönvall John
2019-09-09 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-16 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 322 Grönvall John
2019-09-16 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-23 13:00 - 16:00 Mediehistoria OBS! DIAK Rum 222. Grönvall John
2019-09-23 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-30 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK "Kaarre -3vån" Grönvall John
2019-09-30 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-10-07 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 222 Grönvall John
2019-10-07 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-10-14 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 327 Grönvall John
2019-10-14 16:45 - 19:15 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-10-21 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 332 Grönvall John
2019-10-21 16:00 - 18:30 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-11-08 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 331 Grönvall John
2019-11-15 09:30 - 12:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-11-15 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 331 Grönvall John
2019-12-11 09:15 - 12:00 A211 Mediehistoria Lindfors Kauko
2019-12-13 09:15 - 12:30 A211 Mediehistoria Lindfors Kauko
2019-12-16 13:15 - 16:00 A211 Mediehistoria Lindfors Kauko

Kurs och studieplanssökning