Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden behövlig teoretisk och praktisk kunskapsnivå för att jobba som ljudplanerare och ljudtekniker i enkla diskussions- och musikprogram i TV- studiomiljön.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna ljudinspelningens och mixandets samt arbetsmetodikens grunder i tal- och musikprogram producerat som flerkameraproduktion i TV-studiomiljön. Därtill förväntas den studerande att kunna skriva och rita ljudplaner för musik- och talprogram.

Innehåll

Kursen innehåller fyra teorilektioner där studeranden lär sig ljudplaneringens grunder i diskussions- och musikprogram i TV-studiomiljö. Studeranden jobbar under handledning som ljudplanere och ljudtekniker i skolans TV-studioproduktioner. Studeranden förväntas föra arbetsdagbok där han/hon beskriver och analyserar produktionsprocessserna ur ljudberättandets, inspelningsteknikens och arbetsmetodikens synvinklar. Studeranden skall också reflektera hans/hennes egen arbetsinsats och roll under processen. Arbetsdagboken med produktionernas ljudplaner lämnas för bedöming efter det sista feedbacktillfället i slutet av kursen. Program som producerats under kursen analyseras i grupp under feedbacktillfällen som är obligatoriska för alla kursdeltagare.

Förkunskaper

Grundkurs i Singelkamereproduktion el. Singelkameraproduktion 1 Videoreportage el. Singlekameraproduktion 2 Grundkurs i Studioproduktion

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Vitsordet byggs på: Närvaro och aktivitet under kursen 20 % Ljudplaneringuppgift 15 % Inspelnings- och mixingsövningar 50 % Arbetsdagbok med ljudplan 15 %

Litteratur

Lektionsanteckningar och kompendier

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 75 timmar
  • Självstudier - 18 timmar
  • Feedback - 28 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Grönroos Mikael
  • Mård Tommy

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Ljudplaneringsföreläsningar hålls av:

Examinationsformer

2010-04-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning