Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Se Kursinnehåll

Läranderesultat

Se Kursinnehåll

Innehåll

Innehållet för internationell kulturproduktion skall innehålla en produktion eller ett utvecklingsarbete som innebär samarbete med ett internationellt team. Projektet kan utföras antingen i
Finland eller som en extra praktik utomlands.

- Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)

- Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang
(t.ex. festival, klubb, utställning)

- Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium)

Nyckelordet är innovation, vilket innebär utveckling och prövande av
nya idéer, koncept och processer.
Till produktionen ska studenten lägga en skriftlig del i form av
rapport, dokumentation, reflektion, utvärdering o dyl och en
presentation (Dessa projektpresentationer ordnas 3 gånger i året).

Bedömningskriterier
Produktion:
- kvalitet och nytänkande
- utveckling (nytolkning, nyskapande, förnyelse av metoder)
- presentations- och samarbetsformer
(nationella/internationella)
- förmedling till publiken
- kommunikation mellan professionella aktörer och miljöer
(t ex hur de medverkande aktörerna utväxlar erfarenheter
och kunskap, bland annat om arbetsprocesserna, under
projektets olika faser)

Skrivna texter:
- tekniskt utförande
- innehåll
- språkbehandling
- analys och reflektion
- inlämning i tid

I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp
följande planer:

1. Litteraturplan, ur vilken framkommer vilken litteratur studenten
tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska sedan
godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projekt/produktions/konceptplan. Planen kan innehålla:
a. Namn
b. Beskrivning av innehållet
c. Svar på frågan: Hur bidrar projektet till utveckling och
nytänkande inom projektets verksamhetsområde?
d. Beskrivning av projektets aktiviteter och tidtabell (vad, var, när?)
e. Förundersökning/omvärldsanalys
f. Organisation
g. Samarbetspartners
h. Kommunikation, marknadsföring
i. Budget
j. Övrig information

3. Inlärningsplan: Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar
studentens yrkesidentitet.

OBS. Alla planer lämnas in före produktionen i en portfolio (kan vara
elektronisk).
Dessutom ska du göra en

Utvärdering av
a. projektet/produktionen
b. ditt eget arbete (kvalitet och nytänkande)

och en

Reflektion: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver du
en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne
som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline 2-
3 veckor efter produktionen/projektet.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation bedöms
du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver
att du också gör de planer och den reflektion som beskrivs

Kursen ersätter följande kurser

none

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Bäck Maria
  • Träskman Tomas

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning