Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge färdighet att programmera tillämpningar i
Internet eller ett intranät. Studeranden bör lära
sig förstå hur man utnyttjar PHP som
programmeringsverktyg för att kunna producera
tillämpningar som fungerar i klienter, servers
eller bägge två i Internet. Vid slutförd kurs bör
man veta vilket verktyg man skall välja och hur
man skall förverkliga en avancerad webbplats.

Läranderesultat

1. bygga upp och konfigurera en webbserver, php
och mySQL
2. kunna programmera tillämpningar i php
3. kunna utnyttja filer i php
4. kunna bygga en databas med SQL
5. kunna utnyttja en SQL-databas från php
6. kunna bygga allmänna webbtillämpningar

Innehåll

Webbservrar inkluderande php och mySQL
PHP grunder
PHP filhantering
SQL databases
PHP databastillämpningar

Förkunskaper

Internet teknik

Kursen ersätter följande kurser

Internet design och programmering, 2000-2004

Mer information

Sista inlämningsdatum är på kursens sista lektion.

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet
Jonsson, Viktor: Webbprogrammering med PHP,
Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01941-6
Kihlman, Dag: Programmering för Internet,
Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01922-X
Lash, David A.: The Web Wizards Guide to PERL and
CGI, Addison-Wesley, 2002,
ISBN 0-201-76436-9

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla projekt utförda, inlämnade och godkända.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-03-17

Kursens tidtabell

vecka
1 (2) Introduktion, sätta upp server, PHP och
MySQL, projekt 1 ut
2 (3) Grunder i PHP, PHP variabler och
operatorer, PHP villkorssatser och loopar
3 (4) PHP funktioner, PHP filhantering, projekt 1
in
4 (5) PHP och databaser, projekt 2 ut
5 (6) MySQL, SQL satser
6 (7) MySQL databasadministration, projekt 2 in
7 (8) Typiska webbapplikationer, projekt 3 ut
8 (9) Wiki, AJAX grunder
9 (10) AJAX fortsättning, YouTube, projekt 3 in
10 (11) Resultat, avslutning

Examinationsformer

2015-03-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning