Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Allmänna kompetenser:
1)Inlärningskompetens
-Klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
2)Etisk kompetens
-Kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
-Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt

Yrkesspecifika kompetenser:
1)Pedagogisk kompetens:
-Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning till olika målgruppar
-Kan tillämpa yrkesetiska principerna inom den egna branschen
-Förstå och kan bära sitt ansvar som fostrade och ledare, samt utveckla sitt ledarskap

-Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter
-Kan utnyttja fysiska aktivitetens möjligheter att stöda människans utveckling och välmående

Läranderesultat

1)Studerande förstår vilka möjligheter fysisk aktivitet ger gällande främjande av barns/ungdomars hälsa och välbefinnande
1)Opiskelija ymmärtää kuinka liikunnan avulla voidaan edistää lasten/nuorten terveyttä ja hyvinvointia

2)Studerande fördjupar sina teoretiska kunskaper inom idrottsdidaktik via litteratur och genom att söka svar på frågor som uppkommer gällande undervisning och lärande
2)Opiskelija syventää liikuntadidaktiikan teoreettista osaamistaan etsimällä alan kirjallisuudesta vastauksia harjoittelussa nousseisiin haasteisiin

3)Studerande utvecklar sina färdigheter inom idrottsdidaktik, så som att planera, genomföra och utvärdera fysiska och hälsofrämjande aktiviteter för barn/ungdomar
3)Opiskelija kehittää liikuntadidaktisia taitojaa, esimerkiksi kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia liikunnallisia ja terveyttä edistäviä kokonaisuuksia

4)Studerande lär sig att motivera barn/ungdomar att röra på sig
4)Opiskelija oppii motivoimaan lapsia/nuoria liikkumaan/liikuntaan

5)Studerande lär sig att kommunicera på ett konstruktivt sätt med barn/ungdomar, lärare och föräldrar
5)Opiskelija oppii kommunikoimaan rakentavisti niin lasten/nuorten, opettajien kuin vanhempien kanssa

6)Studerande förstår sitt etiska ansvar som utbildare och ledare
6)Opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa opettajana ja kasvattavaja

7)Studerande kan tillämpa de yrkesetiska principerna för sin egen bransch och arbetar för en trygg och säker arbetskultur.
7)Opiskelija osaa soveltaa oman alansa ammattieettisiä periaatteita ja työskennellä turvallisesti.

8)Studerande kan bära ansvaret för sitt eget arbete och är aktiv.
8)Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta työskentelystään ja on aktiivinen.

9)Studerande kan samarbeta, jobba i grupper och medverka till gemensamma mål.
9)Opiskelija osaa tehdä yhteistyöstä, työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä tavoitteita kohti.

Innehåll

Praktiken utförs 25.11–13.12.2013.

-Den studerande deltar aktivt i praktikplatsens verksamhet och binder sig vid att meddela sin handledare om hon/han är sjuk.
-Den första veckan antingen observerar den studerande eller deltar aktivt i idrottsundervisningen. Minimikravet är att studenten leder/instruerar uppvärmingen eller andra mindre delar av timmen.
-Under den andra veckan bör den studerande självständigt undervisa minst 1-2 timmar varje dag och hjälpa till med övriga uppgifter.
-Under den tredje veckan, kan den studerande ta mera ansvar och undervisa mera självständigt enligt hans/hennes kompetensnivå.
-Den studerande är ansvarig för att skriva upp praktiktimmarna (se en färdig mall) och att hon/han genomför praktiken inom timramarna.

Mera info finns på Itslearning.

Innehåll (ungefär)
Planering och rapport 33 h
Praktik (undervisningstimmar och lö-planering) 100 h
Sammanlagt 133 h

Förkunskaper

Idrottsdidaktik och -pedagogik 1
Idrottsdidaktik och -pedagogik 2
Praktik 1

Litteratur

McHale S., Crouter A., Tucker C. (2001): Free-Time activities in middle childhood: Links with adjustment in early adolescence. Child Development, November/December 2001, vol.72, nr.6, s.1764–1778.
Aaltonen. M et al. "Nuoren aika". (1999). WSOY
Fontana. D: "Våra barn, Handbok för föräldrar. Om små och stora barn. (1990). Wahlström & Widstrand
Höistad. G:"Mobbning. En bok om att förebygga, uptäcka och stoppa mobbning". (1994). Informationsförlaget
Saxén. F:"Ung på svenska i Esbo. Ungdomsarbete på svenska i Esbo anno 2001". (2001)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Självstudier - 31 timmar
  • Praktik - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Taskinen Topi
  • Vienola Riitta

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning