Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Allmänna kompetenser:
1)Inlärningskompetens
-Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven är
-Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet

Yrkesspecifika kompetenser:
1)Kompetens i idrott och motion
-Förstår idrottsgrenarna som en möjlighet och redskap för att utveckla och motoriska färdigheter, fysiska egenskaper, självuttryck och främja hälsa
-Känner till grunder i anatomi och fysiologi och kan tillämpa det kunnande i befrämjande av hälsa och fysisk aktivitet för olika målgrupper
2)Pedagogisk och didaktisk kompetens

 • Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning till olika målgruppar.
 • Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter.
 • Kan utnyttja fysiska aktivitetens möjligheter att stöda människans utveckling.

Läranderesultat

Studerande:

-kan skapa och genomföra ändamålsenliga lektioner i olika motionsformer för olika målgrupper
-kan använda musik och motivera sitt rörelseval när man instruerar olika motionsformer
-förstår målgruppens betydelse i att planering och instruera

-kan planera ett ändamålsenligt gymprogram och analysera resultatet
-blir förtrogen med muskelvård, tejpning och gym
-kan förklara betydelsen av muskelvård för sina grupper
-kan grunderna i att använda tejpning i olika sammanhang inom motion

Innehåll

Teoritimmar, ledarskapsövningar samt praktiska timmar i muskelvård.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi kursen
Belastningsfysiologi

Litteratur

Material som delas på kursen.

Träningslära material

Delavier, F.2006. Lihaskuntoharjoittelun perusteet, VK – kustannus oy (finns också på svenska)

Fysiotools.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Salsverksamhet – portfolio

Portfolion ska göras i grupper på tre personer.
Gruppen planerar och genomför ett motionspass tillsammans. Alla deltagare i gruppen ska förbereda sig på att leda hela timmen ensam. I själva verket blir det fråga om 20 minuter per studerande.

Gruppen ska också planera och genomföra ett en månads gymprogram för givna egenskapsområden för en av gruppens medlemmar.

Bedömningen för kursen grundar sig på instruerandet på timmen (20 minuter) 70 % och tentamen (muskelvård) 30 %.Portfolion kan höja eller sänka (+/-1) vitsordet för kursen.

Porfolion är indelad i sex delar, annars är utformningen fri. Max 5 sidor.
a) Gym
1)Program (skall visas till läraren före träning – datum meddelas senare)
Material: Träningslära material, Delavier, F.2006. Lihaskuntoharjoittelun perusteet, VK – kustannus oy (finns också på svenska), Fysiotools.
2)Analys av programmets innehåll, funktion, resultat osv.

b) Motionspass i sal

 1. Belastningen
  -Planering av belastningskurvan (rita den)
  -Rörelseanalys
  -"Sports" analys (som bilaga)
 2. Hur inverkar målgruppen på din planering
  -Vad måste du beakta när du instruerar?
  -På målsättningsnivå
  -Pedagogiskt
 3. Val av musik och dess betydelse för rörelserna
 4. Meningen med motionsformen
  -Grundidén bakom motionsformen, viktigaste ”rörelserna”?

Lärare

 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning