Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande känner till hur fysisk belastning påverkar olika fysiologiska funktioner i människokroppen samt förstår anpassningsprocesserna i kroppen efter fysisk träning. Studeranden lär sig att planera träningen och hantera helheter ändamålsenligt för att befrämja hälsa, välbefinnande och fysisk aktvitet för olika målgrupper samt för att nå uppsatta mål i en utvald idrottsgren eller aktivitet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • Känna till allmänna grundprinciper och den fysiologiska bakgrunden (t.ex. träningens verkningsmekanismer i kroppen) i träningslära.
 • Känna till träning av olika fysiska egenskaper.
 • Kunna tillämpa allmän träningslära inom olika idrottsgrenar eller aktiviteter.
 • Kunna planera träningen ändamålsenligt och systematiskt på kortare och längre sikt.
 • Förstå begreppen hälsomotion och nyttomotion samt fysiska aktivitetens betydelse för det holistiska välbefinnandet i välfärdssamhället.
 • Känna till sambandet mellan motion och hälsa samt motionens betydelse vid sjukdomsprevention.

Innehåll

Innehåll

 • Allmänna träningsprinciper och begrepp
 • Träningsplanering
 • Träning av olika fysiska egenskaper
 • Träningsfysiologi
 • Hälsomotion
 • Träningseffekt ur hälsans och välbefinnandets synvinkel
 • Fysisk aktivitet och vanligaste sjukdomar

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi, belastings- och idrottsfysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid infotillfället, seminarierna, träningsplanering-föreläsningen och praktiska övningarna

Litteratur

Kurslitteratur:

 • Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära för idrotterna. Sisu idrottsböcker. (valda delar)
 • Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och anaerob träning. Sisu idrottsböcker. (valda delar)
 • FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens Folkhälsoinstitut, Rapport nr 2003:44 eller 2008:4. (valda delar)

Referenslitteratur:

 • Mero, Nummela, Keskinen & Häkkinen (red). 2004. Urheiluvalmennus. VK Kustannus Oy.
 • Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (red) 2011. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim.
 • Henriksson (red.). 2004. FYSS för alla. En bok om att röra på sig för att må bättre samt att förebygga och behandla sjukdomar. Edita, Västerås.
 • Vuori, I. & Taimela, S. 1999. Liikuntalääketiede. Duodecim.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Seminarier - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för hela kursen består av examinationen (50 %) och träningsprogram-kursarbetet (50 %). Dessutom krävs deltagande i kursens obligatoriska delar och att uppgifterna lämnas in i tid och är godkända.

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-10-20 - Tentamina
 • 2014-10-12 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning