Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att presentera och träna olika kvantitativa
undrsökningsformer såsom enkätundersökningar och experiment.

Läranderesultat

Studenten lär sig att definiera ett kvantitativt forsknings syfte,
hur man skapar ett mätinstrument baserad på tidigare kunskap,
eller litteratur, hur man statistiskt väljer ett sampel av
respondenter, hur insamlat data analyseras med SPSS och hur
resultatet presenteras i en skriftlig rapport.

Innehåll

Forskningsprocessen för kvantitativa studier, skapande av
mätinstrument eller frågeformulär, insamling av data via olika
media inclusive webb frågeformulär, kodning av data samt
analys av insamlat data med deskriptiv statistik, khi kvadrat-,
korrelations-, regressions-, factor-, kluster-, mds-, konjoint
och motsvarande metoder. Hur resultatet presenteras i en
skriftlig rapport.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

Ingen obligatorisk närvaro. Studenten förutsätts att självständigt
lära sig vad som har gåtts igenom under timmen. Speciella
repetitioner för personer som missat övningar ges inte. Möjlig
breddstudiekurs för plastteknikstuderande.

Litteratur

Hair J., Black W., Babin B. & Anderson R (2010): Multivariate data
analysis- A global perspective, Pearson, New Jersey, ISBN: 978-0-
13-515309-3. Valda delar enligt föreläsares anvisningar.
Artiklar enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination via övningsarbeten.
Examination 2 en skriftlig tentamen om kvantitativa metoder
samt förmåga att förstå kvantitativa undersökningsresultat..
Närvaro på timmar frivillig. ifall en student är frånvarande
förutsätts han att självständigt ta reda på vad som har
undervisats. Speciella repetitioner av missade föreläsningar ges
inte.

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: .50% för
övningar och 50% för examen.

Lärare

 • Mildén Peter
 • Smirnova Elena

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning