Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten
visar initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet,
ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga i det
praktiska arbetet samt håller överenskommelser
och löften. Studenten kan bedöma behovet av
vård
och handleda klienter i vanligast förekommande
hälsoproblematik genom de kontaktkanaler som
finns tillgängliga. Studenten får kunskap och
insikt i
det hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande arbetet. Studenten uppvisar ett
professionellt förhållningssätt. Studenten
utvecklar ett hälsofrämjande arbetssätt.
Studenten
deltar aktivt i hälsovårdarens arbete och
känner igen sina egna styrkor och svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att
- göra en bedömning av vårdbehov i de
vanligaste
ärendena på en öppenvårdsmottagning genom de
olika kanaler för klientkontakt som finns
tillgängliga (mottagning, telefon, digitala
kanaler). Opiskelija pystyy tekemään hoidon
tarpeen arvion tavallisimmissa tapauksissa
avohoidon vastaanottotyössä käytössä olevien
eri
yhteydenottokanavien kautta. (vastaanotto,
puhelin, digitaalinen yhteydenpito)
- utföra vårdhandlingar för allmännast
förekommande hälsoproblematik inom
öppenvården.Opiskelija pystyy suorittamaan
hoito-
toimenpiteitä yleisimmin esiintyvissä
terveyshaasteissa avohoidon vastaanotolla.
- handleda klienter om livstilsfrågor gällande
folksjukdomar. Opiskelija pystyy ohjaamaan
asiakkaita elämäntapakysymyksissä koskien
kansantauteja.
- handleda i vården av kroniska sjukdomar
enligt
god vårdpraxis och etablerade vårdstigar.
Opiskelija pystyy ohjaamaan kroonisten
sairauksien hoitoa käypä-hoidon ja käytössä
olevien hoitopolkujen mukaisesti.
Studerande är förmögen att tillämpa sina
teoretiska kunskaper i praktiken inom
öppenvårdsmottagningen.
Opiskelija osaa soveltaa teoreettista
osaamistaan käytännön työhön
avohoitovastaanotolla.
Studenten utvecklar ett hälsofrämjande
arbetssätt. Opiskelija kehittää terveyttä
edistävää työtapaa.

Studenten kan kommunicera, bemöta och handleda
människor i olika åldrar och livssituationer.
Opiskelija osaa kommunikoida, kohdata sekä
ohjata eri ikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheissa.

Studenten kan planera, förverkliga och
rapportera om vården.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä
raportoida hoidosta.

Studenten förstår konfidentialitetens betydelse
och balansgång i förhållandet till olika
samarbetspartners med klienten i centrum.
Opiskelija ymmärtää potilaskeskeisen
luottamuksellisuuden tarkoituksen sekä
tasapainoilun suhteessa eri
yhteistyöosapuoliin.

Innehåll

4 veckor praktik, med 35 veckotimmar på
öppenvårdsmottagning v. 5-8 eller 10-13.
Reflektionsuppgift.

Förkunskaper

Avklarad teori och praktik under grundstudier.
Deltagande i kursen Folkhälsoarbete.

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Praktik: Befolkningsinriktad

Studieaktiviteter

Praktik - 140 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Ekman Petra
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-21 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-27 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-28 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-29 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-30 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-31 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-03 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-04 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-05 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-06 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-07 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård

Kurs och studieplanssökning