Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande skall kunna uppvisa grundläggande kunskaper i forskningsmetoder av särskild betydelse för det egna yrkesområdet och kunna tillämpa grunder i forskningsmetodik i studierna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna

-känna till och förstå grundbegrepp, designer, datainsamlings- och analysmetoder med både kvantitativt och kvalitativt närmelsesätt och relevans inom forskning och utveckling av arbetslivet inom det egna yrkesområdet
-läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser publicerade på svenska, finska och engelska inom det egna yrkesområdet
-tillämpa aktuella forskningsresultat i studier, arbetspraktik och examensarbete
-förstå de grundläggande forskningsetiska principerna

Innehåll

Forskningsprocessen.
Designer inom kvantitativa och kvalitativa forskning.
Enkät, intervju och observation som datainsamlingsmetod.
Statistik.
Innehållsanalys.
Forskningsetik.
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser.
Informationssökning och bearbetning.
Vetenskapligt skrivande.

Förkunskaper

Grundstudier i akutvård

Mer information

Kursen kräver aktivt deltagande i övningsuppgifterna under kursen, både individuellt och i grupp.
Obligatorisk närvaro vid rapportering av forskningsuppgiften vid seminariet 30.10.2009.

Litteratur

Jakobsen, D.I.2007. Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund

Referenslitteratur:

 • Metodikbok enligt eget val
  alternativt
  Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
  DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
  Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 17 timmar
 • Självstudier - 71 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 71 timmar
 • Varav schemalagda studier: 62 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Roberts Christel
 • Rosengren Åsa
 • Stenbock-Hult Bettina
 • Sved Ann-Christine
 • Wallinvirta Eivor
 • Wikström-Grotell Camilla
 • Wärnå Carola

Examinator

Wallinvirta Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-05-31

Examinationsformer

 • 2009-09-29 - Tentamina
 • 2009-10-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning