Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten skall ha sådana medicinska kunskaper inom neurologi, geriatrik och psykiatri som hjälper studenten att förstå patientens problem och som ger studenten handlingsberedskap inom respektive yrkesområde

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studenten vara förmögen att
-förstå neurologiska, geriatriska och psykiatriska sjukdomars etiologi och patologi
-kunna redogöra för symtom, behandling och prognos för de vanligaste neurologiska, geriatriska och psykiatriska sjukdomar
-veta vilka mediciner som används vid neurologiska, geriatriska och psykiatriska sjukdomar och veta medicinernas effekter;hur de verkar, deras biverkningar och synergieffekter
-förstå de vanligaste kliniska udnersökningar som används vid undersökning av neurologiska, geriatriska och psykiatriska sjukdomar.

Innehåll

Neurologi 2sp
Geriatri 1sp
Psykiatri 2sp

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi, Medicinska ämnen I

Mer information

Föreläsningsmaterialet finns tillgängligt på itsLearning och föreläsningarna bandas. Även de bandade föreläsningarna finns där.
Viktig information angående kursen samt noggrannare tidtabell publiceras också på itsLearning och det förväntas att studenten besöker kursens sida regelbundet.
Psykiatri delen tenteras som vanlig tent på angivet tentamensdatum, medan Neurologin och Geriatriken tenteras som hemtent på itsLearning. Närmare information publiceras på itsLearning då den blir aktuell.

Litteratur

PSYKIATRI
Cullberg Johan : Dynamisk psykiatri Natur och Kultur 2003
enligt följande:
Neuroser s.107-158
Psykofarmaka s.191-199
Borderlinestruktur s.211-307
Psykoser s.243-308
Affektiva störningar 309-338

NEUROLOGI
Malm J,Liedholm LJ. Akut Neurologi, ISBN: 91-631-4784-X.
Nervstatus sid 7; Stroke och TIA sid 9-23; Särskilda strokeformer 24-35; Huvudvärk 42-51; Neurooftalmiatrik 52-63; Yrsel 64-71; Epileptiska anfall 72-83; Synkope 84-89; Infektioner 90-100; Delirium 101-108; Koma 109-120; Skalltrauma 121-127; Itrakraniellt tryck 128-133; Demyeliniserade CNS sjukdomar (Multiperl skleros) 153-155; Perifera nerver 159-170; Neuromuskulär andningsförlamning 171-175; Myastenia gravis 181-187; Likvorundersökning (Lumbalpunktion) 188-190

GERIATRIK
Dehlin O, Rundgren Å. Geriatrik. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-60721-0.
Den geriatriska patienten sid 25-37; Systematisk bedömning av den geriatriske patientens funktioner 38-47; Rehabilitering och aktivering 60-65; Frakturrehabilitering och osteoporos 74-86; Urininkontinens 119-131; Dysfagi - sväljsvårigheter 132-136; Förstoppning, diarré och fecesinkontinens 137-150; Cirkulationsstörningar i nedre extremiteten 174-186; Sömnstörningar 187-193; Akut konfusion 194-199; Demenssjukdomar 200-221

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Neurologin och geriatriken tenteras som hemtenter. Datum meddelas på ItsLearning.

Lärare

 • Savolainen Jari
 • Skogster Annika
 • Tillman Ilse
 • Grotenfelt Nora

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Examinationsformer

 • 2012-10-25 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning