Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten skall ha sådana medicinska kunskaper inom inre medicin, geriatrik,mikrobiologi, klinisk fysiologi och farmakologi som hjälper studenten att förstå patientens problem och som ger studenten handlingsberedskap inom respektive yrkesområde.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studenten vara förmögen att
-förstå inre medicinska sjukdomars etiologi och patologi
-kunna redogöra för symtom, behandling och prognos för de vanligaste inre medicinska sjukdomar
-veta vilka mediciner som används vid inre medicinska sjukdomar och veta medicinernas effekter;hur de verkar, deras biverkningar och synergieffekter
-veta hur det immunologiska systemet fungerar
-veta hur mikroorganismer indelas, deras egenskaper, förekomst och spridning
-förstå de allmänna klinisk fysiologiska undersökningar

Innehåll

Inre Medicin
Geriatrik
Klinisk fysiologi
Farmakologi
Mikrobiologi

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Litteratur

Inre medicin: Hedner, L: 2004. Invärtes medicin. Lund:Studentlitteratur
Klinisk fysiologi: Bjuväng,A. Rehle, H. Åkesson, U. 2000. Klinisk kemi och fysiologi. Analyser och undersökningar. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
Farmakologi: Simonsen T, Aarbakke J. Illustrerad farmakologi I,II. Elanders Gummessons 2004 (ISBN 91-27-09867-2)
Mikrobologi: Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa. Kuntaliitto Kommunförbundet 2005

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 75 timmar
  • Självstudier - 58 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Examinationskrav: Godkänd tentamen

Lärare

Grotenfelt Nora

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning