Kursens undervisningsperiod

  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du förstår
metoder för insamling av
kvalitativ eller kvantitativ data för olika typer
av examensarbeten.
Ytterligare behärskar du grunderna för
bearbetning och tolkning av resultaten
med hjälp av den metod du valt.

Läranderesultat

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika kvantitativa och
kvalitativa forskningsmetoder samt förklara
relevanta
begrepp för dessa metoder

Färdighet och förmåga:
- ha förmåga att planera ett examensarbete
utifrån forskningsprocessens delar inom vård,
hälsa och
välfärd

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha förmåga att diskutera och värdera olika
forskningsmetoder
- ha förmåga att värdera och argumentera för
olika forskningsetiska ställningstaganden
- kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt
vid granskning av forskningsrapporter
- ha förmåga att kritiskt granska och värdera
eget och andra studenters projektplaner
(Värderingsförmåga och förhållande)

Innehåll

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
med inriktning mot området vård, hälsa och
välfärd
Forskningsetik
Statistiska metoder
Kvalitativa analysmetoder

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1. Tent om Bakgrund/Litteraturöversikt (10sp)
2. Tent om fördjupad forskningsmetodik (30p)
3. Tent om kritisk diskussion (10p)

Samtliga tenter görs online. För att bli godkänd
i kursen krävs att du avlagt samtliga tenter (1-
3)
och att du uppnår minst 20 poäng totalt.
Underkänd kurs tenteras om med hjälp av en
omfattande tent.
Omtenten omfattar alltid kursen som helhet vilket
betyder alla 3 delar.

Lärare

  • Forss Mia
  • Hellsten Thomas
  • Kettunen Jyrki
  • Niemi Annika
  • Paakkonen Heikki
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (180 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Den här kursen går 100% online. Den startar
första veckan i period 2 och 3. Det betyder att
du kan avlägga den under den period som passar
din studieplan. Vi granskar godkända
prestationer 7.1.2020 och 23.3.2020. Därmed är
omtenterna öppna under vecka 4 och vecka 15
och vecka 20 (under andra tider kan omtenten inte
skrivas).

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning