Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

 • Du har grundläggande kunskap om
  forskningsprocessen
  och om olika forskningsmetoder, speciellt om de
  metoder som har särskild betydelse för den egna
  professionen.
 • Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i
  ditt
  eget
  arbete, och som referensmaterial i din egen
  kunskapsutveckling.
 • Du har utvecklat din beredskap och kan delta
  i
  arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra
  till
  kunskapsutveckling.

Dessa tre kompetensmål bidrar till följande
övergripande mål med kursen:
Du förstår innebörden i begreppet kunskap,
olika
former av kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning.Du förstår sambandet mellan de
kunskapssyner som gäller i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.

Läranderesultat

1.Kunna identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte och
frågeställningar för sitt examensarbete vilket
bidrar till kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

2.Känna till och kunna diskutera olika typer av
examensarbete i förhållande till behov inom
arbetslivet.

3.Känna till och kunna diskutera de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
examensarbetet.

4.Ha förmåga att läsa, förstå och kritiskt
granska vetenskaplig litteratur som stöd för
examensarbetet.

5.Kunna redogöra för relevanta metoder för
insamling av kvalitativ data för olika typer av
examensarbeten och behärskar grunderna för
innehållsanalysens olika skeden och förstår när
innehållsanalys lämpar sig som analysmetod för
bearbetning av insamlat material.

6.Behärskar grunderna för insamling av
kvantitativa data, kan utnyttja ett
statistikverktyg för analys av data, och du
behärskar grunderna för tolkning av resultaten
och rapportering av dem i form av deskriptiv
statistik.

7.Kunna kritiskt diskutera resultat samt kunna
rapportera och argumentera resultaten i
förhållande till arbetets olika delar.

Innehåll

Forskningsprocessen
Kunskapsteori
Litteraturöversikt och dess betydelse
Designer inom kvantitativ och kvalitativ
forskning
Enkät, intervju och observationsstudier
Litteraturstudie
Standardiserade mätmetoder inom HV:s
profilområden
Innehållsanalys
Forskningsetik
Informationssökning och -bearbetning
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar,
rapporter och uppsatser

Statistik; normalfördelning,
konfidensintervall,
korstabellen, korrelationsanalys,
korrelationskoefficient, T-test

Mer information

Kursen kräver aktivt deltagande (= obligatorisk
närvaro)
i "Lupp i grupp" -tillfällena och inlämning av
övningsuppgifterna på Itslearning.

Litteratur

 • Backman, J. 2008. Rapporter och uppsatser.
  Studentlitteratur, Lund.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic
  papers
  and theses: - to write and present and to act
  as
  an
  opponent.
 • Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den
  kvalitativa
  forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.
 • DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion.
  Studentlitteratur, Lund.
 • Ejlertsson, G. 2014. Enkäten i praktiken: En
  handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur,
  Lund.
 • Flick, U. 2011. Introducing Research
  Methodology. A
  Beginner's Guide to Doing a Research Project.
  USA,
  SAGE Publications Ltd.
 • Forsberg, Ch. & Wengström, Y. 2013. Att göra
  systematiska litteraturstudier. Natur och
  Kultur,
  Stockholm.
 • Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. 2008.
  Tillämpad
  kvalitativ forskning inom hälso- och
  sjukvården.
  Studentlitteratur, Lund.
 • Jakobsen, D.I. 2011. Förståelse, beskrivning
  och
  förklaring - Introduktion till
  samhällsvetenskaplig
  metod för hälsovård och socialt arbete.
  Studentlitteratur, Lund.
 • Jansson, R. 2013. English for scientific
  research.
  A practical guide to good science writing.
  Studentlitteratur, Lund.
 • Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J.
  Kehittämistyön menetelmät – Uudenlaista
  osaamista
  liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
 • Patel, R. & Davidson, B. 2015.
  Forskningsmetodikens
  grunder: att planera, genomföra och rapportera
  en
  undersökning.
 • Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter:
  med
  eller utan uppdragsgivare. Studentlitteratur,
  Lund.
 • Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
  Tutkimuksellinen
  kehittämistoiminta. Tampere University,
  Tampere.
 • Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen
  tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.
 • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004.
  Toiminnallisen
  opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Tammi,
  Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • muntliga presentation

Examinationskrav

Följande tre delar bildar examinationerna för
denna kurs. Alla tre olika delmoment bör vara
godkända för avklarad kurs:

 1. TENT 17.10. som ger max 40 poäng, för
  godkänt krävs 15 poäng i tentamen.

 2. Individuellt skriva ett abstrakt. Denna
  uppgift är en peer-review uppgift på ITS
  learning. (kriterier för uppgifterna).
  Sammanfattande skriftlig uppgift ger 20 poäng.
  Uppgiften skrivs den 10.10.2018 klockan 8:30 -
  11:30.

 3. Aktivt deltar i programvisa träffar som
  bedöms godkänd/underkänd. Aktivt deltagande
  innebär att man regelbundet (minst 3 gånger)
  finns på plats, har deltagit i gruppuppgifterna
  och lämnat in uppgifterna på ITS learning.
  (Lupp i grupp uppgifter)

Bedömningsskala:
60-56 5
55-51 4
50-46 3
45-41 2
41-35 1

Poäng mindre än 35 betyder underkänd i kursen

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Kiukas Carina
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning