Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga att identifiera relevant
undersökningsdesign för sitt kommande
examensarbete. Studenten utvecklar sin förmåga
att särskilja vilken typ av data och
datainsamling som kan användas för att hitta
svar
på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- välja lämplig design för sitt examensarbete
- identifiera ett lämpligt urval
- välja lämplig datainsamlingsmetod
- välja lämplig analysmetod
- beakta och reflektera över de
forskningsetiska
principerna i arbetet.

Innehåll

Grupphandledning
Skapande av plan för examensarbetet
Deltagande i planseminarier
Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Kursen ersätter följande kurser

AV-2-058 (0) Examensarbete

Litteratur

Relevant kurslitteratur och forskning från eget
professionsområde.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Deltar i planseminarium och presenterar en
utförlig plan för examensarbetet (bakgrund,
syfte och frågeställning, teoretisk
referensram,
metod och beskrivning av materialet)
Deltagande i minst 4
examensarbetspresentationer
Prestationen bedöms med godkänd/underkänd.

Lärare

  • Ericsson Christoffer
  • Nyström Patrik
  • Paakkonen Heikki
  • Wallinvirta Eivor

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-17 08:00 - 10:00 E254 Examensarbete_handledning_Laura och Eivors grupp Carstens Laura
Wallinvirta Eivor

Kurs och studieplanssökning