Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
studenten uppvisar
kunskaper och färdigheter för vårdnivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande
vara
förmögen att uppvisa kunskaper och
färdigheter
som
behövs för arbete på prehospital
vårdnivå.

Innehåll

Kursen omfattar det nationella
teoriprovet i
akutvård,
förberedelse inför samt utförandet av de
praktiska proven i
akutvård.

Det nationella teoriprovet består av
flertalet
olika slags frågor (flerval, korta svar,
esseéaktiga). Tenten består av fem
delområden
samt läkemedelsräkning. För godkänt
vitsord
krävs 65% av de totala poängen.(OBS!
gränsen för
godkänt kommer att höjas till 70% från
hösten
2019).

Delmområden:
A) Medicinskt kunnande, fysiologi och
patofysiologi
B) Akutvårdens vårdteknologi samt
arbetssäkerhet
C) Igenkännandet av vårdbehov samt
utförandet
av
akutvård
D) Läkemedelsbehandlingen i akutvården
E) Akutvårdsservice och ledarskap
samt
Läkemedelsräkning.

Förkunskaper

Akutvård - Avancerad nivå
Akutvård - Trauma
Akutvård - Klinisk farmakologi

Yrkespraktik - Akutvård på Vårdnivå 1
Yrkespraktik - Akutvård på Vårdnivå 2

Litteratur

Ensihoidon valtakunnallinen teoriakoe
Suositeltava kirjallisuus, päivitetty
23.11.2018

Teoksista / oppaista uusimmat painokset
? Potilasturvallisuus: Helovuo-Kinnunen-
Peltomaa-Pennanen
? Kuisma-Holmström-Nurmi-Porthan-
Taskinen:
Ensihoito
? Suuronnettomuusopas (terveysportti)
? Oireista työdiagnoosiin
? Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen
tehokkaat
menetelmät sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
(PDF-tiedosto diasarja)
http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITU Extern länk
S_lasten
_kaltoinkohtelu.pdf
? EKG akuuttihoidossa: Juha Jormakka ja
Jukka
Kettunen

Käypä Hoito-suositukset (Duodecim);
? Elvytys
? Elvytys (vastasyntynyt)
? Hengitysvajaus (äkillinen)
? Aivovammat
? Aivoinfarkti ja TIA
? Sepsis (aikuiset)
? Epileptinen kohtaus (pitkittynyt;
status
epilepticus)
? Epilepsiat ja kuumekouristukset
(lapset)
? Kuolevan potilaan oireiden hoito
? ST-nousuinfarkti
? Sydäninfarktin diagnostiikka
? Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili
angina
pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-
nousuja
? Sydämen vajaatoiminta

Huom!
- Terveysportista on saatavilla e-
kirjana mm.
EKG (soveltuvin osin)
- Ensihoito-opas (www-versio)
- Ensihoito-osaamisen kehittäminen
täydennyskoulutuksen avulla: Jari
Säämänen
(soveltuvin osin)
- Ensihoidon perusteet (soveltuvin osin)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att
studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1, Nationellt teoriprov i
akutvård
Examination 2, Praktiskt prov

Lärare

  • Carstens Laura
  • Ericsson Christoffer
  • Paakkonen Heikki
  • Rehnström Henrik
  • Takala Sami

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Teoriprovet är möjligt att skriva våren
2019 på
följande datum:
17.1
14.2
14.3
Alla prov sker kl. 09.00 - 13.00 och
görs på
skolans dator.

Praktiska provet bokas till våren, cirka
vecka
16.
Gruppindelningen görs närmare
tidpunkten.

Kursanmälningstid

2020-01-01 till 2020-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 09:00 - 13:00 F365 Valtakunnallinen hoitotason tentti HTS Ericsson Christoffer
2020-02-12 09:00 - 13:00 E385 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Ericsson Christoffer
2020-04-28 09:00 - 17:00 E493 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-04-28 09:15 - 17:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-05-02 09:00 - 17:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-05-02 09:00 - 17:00 E493 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
Takala Sami

Kurs och studieplanssökning