Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande efter avslutad kurs skall förstå och kunna förklara rehabiliteringssystemet, rehabiliteringsprocessen och principerna för rehabiliterings- , bostadsanpassnings- och hjälpmedelsverksamhet inom social- och hälsovården i Finland

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studerande:

 • känna till grunderna för rehabilitering i Finland
 • kunna beskriva hur rehabiliteringsprocessen, hjälpmedelsprocessen och bostadsanpassningsprocessen är organiserad i samhället för personer i olika åldrar och problematik.
 • ha förståelse för människans psykologiska utveckling
 • ha förståelse för de faktorer som påverkar klient-terapeut förhållandet.

Innehåll

Utvecklingspsykologi,klient-terapeutförhållande, rehabilitering och hjälpmedel.

Förkunskaper

inga förkrav

Kursen ersätter följande kurser

Ersätter ingen gammal kurs

Mer information

Kursuppgiften lämnas in senast
Presentationen av uppgiften görs med hjälp av power point
obligatoriska seminarier
Uppgiften bedöms underkänd-godkänd 1-5

Litteratur

Litteratur:
Kallanranta, T et al (toim.) 2003. Kuntoutus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy
NUH. 2007. Aktuellt i Norden, Nationella system för förmedling av hjälpmedel, Andra utgåvan. ISBN: 91-86954-76-8
Kuutamo, O. & Hölsömäki, H. (toim.). 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Helsinki: Edita Prima Oy. ISBN: 951-37-4263-X
Eide, T & Eide, H. 2006. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Del 2: s. 131 - 254. Malmö: Liber.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. 2007. Kommunikation - samspel mellan människor. Poland: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:

 • Rydwik,E (red.)2012. Äldres hälsa, ett sjukgymnastiskt perspektiv. Studentlitteratur
 • Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. 2007. Kommunikation - samspel mellan människor. Poland: Studentlitteratur.
 • Eide, T & Eide, H. 2006. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber.
  Dehlin, O. & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Falköping: Natur och Kultur
  Frisén, A & Hwang, P. (red.) 2006. Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur och Kultur
  Hagberg, B. & Rennemark, M. 2004. Den åldrande människans psykologi. Lund: Studentlitteratur
  Havnesköld, L & Risholm-Mothander, P. 2002. Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. 2:a upplagan
  Hwang, P & Nilsson, B. 2003. Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur
  Jerlang, E. & al. 2003. Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber
  Crain, W.2005. Theories of development. Concepts and applications. USA: Prentice Hall International.
  Lyytinen et al. (toim.) 2003. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY: Porvoo.

Salminen, A. (toim.) 2003. Apuvälinekirja. Kehitysvammaliitto

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 52 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd examinationsuppgift (gruppuppgifter)
Obligatorisk närvaro på seminarium

Lärare

 • Haldin Denice
 • Kokko Anne
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Ring Joachim
 • Vienola Riitta

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

tredje perioden

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning