Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår transport och distributionen i ett brett perspetiv och innehar grundläggande kunskaper om transportjuridik och Incotermer.

Läranderesultat

Målet med kursen är att behandla de strategier som behövs för att sköta såväl nationella som internationella transportalternativ och distributionsval. Kursen tar upp metoder för att jämföra olika transportalternativ med hjälp av kostnadskalkyler . Vidare behandlas även transport optimeringsmodeller med Excel.

Innehåll

Nationella och internationella transportalternativ, transportkostnader, IT-lösningar för transporter. Distributionsmodeller och allokeringar. Grunderna i transportjuridik

Förkunskaper

10 sv i logistik

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Huolinta-alan käsikirja ISBN 978-951-98164-4-9 (2010): kap: 4,10,11,14 Kuljetukset ja varastointi 2008, ISBN-13: 9789519805061, ISBN-10: 9519805060: kap 2-6, enligt närmare instruktioner under kursens gång Jonsson & Mattsson LOGISTIK, 2011, ISBN: 9789144069180; kap 14 Logistiikan ja toimituskejun hallinnan perusteet: kap 9 www.iru.fi Extern länk www.mappy.uk Extern länk http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267 Extern länk INCOTERMS 2010

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Sammanlagt får minst 50 p samt och deltar i gästföreläsningarna/studiebesöken. Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: hemtentamen 50 p case och 35 p Närvaro (minicase under lektionerna) 15 p Obligatoriska Gäster och besök

Lärare

Relander Siv

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning