Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att göra studenten
förtrogen med skattelagstiftningen gällande
företagsverksamhet och att klargöra dess centrala
innehåll och tillämpning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- redogöra för de centrala reglerna för
inkomstbeskattningen samt beskattnings
förfarandet.
- tillämpa regler för företagens skatteplanering
- deklarera för företag och räkna ut
skattekonsekvenser av olika beslut

Innehåll

Skattelagstiftning
Bokslutsplanering, skattedeklarationer och
uträkning av inkomstskatter för enslild
näringsidkare, öppet bolag och kommanditbolag samt
i aktiebolag
Skatteplanering

Förkunskaper

Affärsredovisningens grunder

Mer information

Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra
omtentamenstillfälle.
Kursen tenteras i två deltenter under kursens gång.
Vid en omtentamen tenteras hela kursen.

Litteratur

Andersson: Inledning till skatterätten, Hfors 2006
ISBN 952-14-1073-6
Soile Tomperi: Yritysverotus ja yrityssuunnittelu,
WSOY
Senaste upplaga
Skatteförfattningarna (senaste upplaga) speciellt:
Inkomstskattelag 1535/1992
Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
360/1968 (med ändringar)
(Med reservation för förändringar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 32 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 78 timmar
 • Varav schemalagda studier: 55 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-08-25

Examinationsformer

 • 2011-10-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning