Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att presentera och
diskutera olika
typer av kvalitativa metoder, dess bakgrund,
syften och
användning.

Målsättningen med den andra delen av kursen är att
presentera
och diskutera olika typer av kvantitativa metoder,
dess
bakgrund, syften och användning.

Läranderesultat

Studenten skall efter avlagd kurs kunna
identifiera problem,
formulera ett syfte, välja rätt kvalitativ
undersökningsmetod och
presentera samt analysera empiriskt material.

Studenten skall efter avlagd kurs kunna formulera
syfte,utforma
mätinstrument på basen av tidigare kunskap, göra
ett urval,
koda- och analysera insamlat data.

Innehåll

Forskningsprocessen och kvalitativa metoder
såsom brainstorming, fokusgrupper,
intervjuer,observationer,
praktikfall och "action research".

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder
såsom: chi-kvadrat, korrelations- regressions-,
faktor-,
kluster- mds-, conjoint mm metoder.

Förkunskaper

För tredje årets studerande

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Principerna för utvärdering meddelas senare.

Litteratur

Bryman, A. och Bell, E.(2005):Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber
Statistisk verktygslåda- sammhällsvetenskaplig
orsaksanalys
med kvantitativa metoder, Göran Djurfeldt, Rolf
Larsson och Ola
Stjärnhagen, Studentlittertur 2008, ISBN 978-91-
44-04147-
6,valda delar enligt examinators anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 83 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

I tid avklarade kursuppgifter och tentamina.

Lärare

 • Mildén Peter
 • Tigerstedt Christa
 • Smirnova Elena

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Den kvalitativa delen med Christa Tigerstedt inleds 3.11 och
4.11. Var noga med att delta i rätt grupp!

Examinationsformer

 • 2014-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning