Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- uppvisa kunskap och förståelse för det komplexa
förhållandet mellan befolkningens hälsa, sociala
sammanhang och rätten till aktivitet
- förstå aktivitetens betydelse för hälsa
- uppvisa kunskap och förståelse för hur
samhälleliga och kulturella faktorer kan påverka
aktivitet
- förstå och kunna bedöma med vilken styrka och
riktning media influerar den sociala
konstruktionen av verkligheten

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:
- tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna
handla rättvist, jämlikt och solidariskt med
utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

- kan förklara innebörden i perspektiven hälsa,
aktivitetsbalans, aktivitetsrättvisa
(occ.justice) och being, doing, belonging och
becoming, samt kan redogöra för vad perspektiven
innebär för olika samhällsgruppers aktivitet och
delaktighet
- kan redogöra för begreppet kultur ur ett
aktivitetsperspektiv
- kan med stöd i dagspressen identifiera de
aktuella perspektiven i en samhällelig kontext
- begin to think critically about the influence
of media on the construction/meaning of "Health"

Innehåll

ett samhälleligt perspektiv på hälsa, aktivitet och
delaktighet med fokus på olika samhällsgrupper och
deras dagliga liv

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Kursen ersätter följande kurser

Hälsa och samhälle

Mer information

Överlärare och docent Matteo Stocchettis
(E-post: matteo@arcada.fi) undervisning ska stöda
studerande i deras förståelse för hur media
påverkar vår konstruktion av vår verklighet.

Närvaro krävs vid grupparbeten och
examinationsseminariet.

Med anledning av det undantagstillstånd som uppstått pga Corona viruset spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Undervisningen sker online via Teams träffar samt via lärplattformen ItsLearning.

Litteratur

Arola, A. 2018. Capturing the experience of
health among persons aging in a migration
context. Health promotion interventions as means
to enable health and occupations in daily life.
University of Gothenburg.

Christansen, C. H & Townsend, E.A. 2010.
Introduction to Occupation. The Art and Science
of Living. 2nd ed. New Jersey: Pearson.

Hitch D, Pepin G, & Stagnitti K. (2014). In the
Footsteps of Wilcock, Part One: The evolution of
doing, being, becoming and belonging.
Occupational Therapy in Health Care.

Hitch, D., Pépin, G., & Stagnitti, K. 2014. In
the Footsteps of Wilcock, Part Two: The
Interdependent Nature of Doing, Being,
Becoming, and Belonging. Occupational Therapy In
Health Care, 28(3), 247-263.

Häggblom-Kronlöf, G., Hultberg, J., Eriksson, BG.
& Sonn, U. (2007). Experiences of daily
occupations at 99 years of age. SJOT 14:192-200

Kroksmark, Ulla. 2014. Hälsa och aktivitet i
vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Matuska, K., Christiansen, C. (2009) Life
balance: multidisciplinary theories and research.
Thorofare, NJ : SLACK Inc, kap. 1, 2, 9, 10.

Scaffa, M.E. et al. 2010. Occupational therapy in
the promotion of Health and wellness. USA: F.A.
Davis Company, kap. 5, 6, 7, 17.

Scriven, A. 2013. Ewles & Simnett Hälsoarbete.
Poland: Studentlitteratur.

Stocchetti, M & Kukkonen, K. 2011. Critical media
analysis. An introduction for media
professionals. kap. 1,2. Frankfurt am Main: Peter
Lang.

Wilcock, A.A (2005). Relationship of occupations
to health and wellbeing. I: Christiansen,C.,
Baum,C & Bass-Haugen,J (ed). Occupational
therapy: Performance, participation and well-
being. 3 ed. Thorofare: Slack Inc.

Wilcock,A A. 2015. An occupational perspective of
health. 3nd ed. Slack.

Whalley, H K. 2004. Dimensions of Meaning in the
Occupations of Daily Life. I: Revue Canadienne
180;ergothérapie. 5(71). s. 296 - 302.

Studerande använder även relevanta
vetenskapliga artiklar från
aktivitetsvetenskapens kunskapsområde i
förhållande till de centrala begreppen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • grupparbete - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Muntligt examinationsseminarium 28.4.2020
Insändare inlämning senast 10.5.2020

Examinationskrav

Kursen examineras:
1. muntligt vid ett seminarium, presentationen,
som bedöms i skala 1 - 5, består av ett
casefokuserat grupparbete. För vitsordet godkänd
krävs att studerande kan förklara innebörden i
samtliga perspektiv samt kan kan redogöra för vad
perspektiven innebär för olika gruppers aktivitet
och delaktighet. Vitsordet ges gemensamt för hela
gruppen.
2. Skriftligt uppgift (individuellt/i par) i form av en insändare där studerande påtalar en samhällelig oegentlighet/ orättvisa/ utmaning. Bedöms som godkänd/underkänd, där en utmärkt prestation kan höja kursvitsord (om uppgiften skrivs individuellt).

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice
 • Stocchetti Matteo
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Kursens tidtabell

Online undervisning via Teams åtminstone fram till 13.5.2020 enligt tidtabell enligt ARBS.

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2020-04-28 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online i Teams: Kursintroduktion Werner Tove
2020-03-26 10:15 - 11:45 Aktivitet, hälsa och samhälle Online i Teams: Erbjudande: Hälsobegreppet, aktivitet och hälsa Werner Tove
2020-03-26 12:30 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online i Teams: Handledning i förhållande till hur jobba med begreppen och den valda samhällsgruppen + tid för grupparbete Werner Tove
2020-03-31 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online, Teams, Erbjudande: Aktivitetsbalans Werner Tove
2020-03-31 14:15 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete Werner Tove
2020-04-01 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, erbjudande: MEDA med Mattheo Stocchetti Matteo
2020-04-02 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, erbjudande: MEDA med Mattheo Stocchetti Matteo
2020-04-06 10:15 - 11:45 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, Erbjudande: Aktivitetsrättvisa Werner Tove
2020-04-06 12:30 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-07 09:00 - 11:30 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-08 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, Erbjudande: doing, being, belonging, becoming Werner Tove
2020-04-15 13:00 - 15:00 F363 Aktivitet, hälsa och samhälle Möjlighet till handledning i förhållande till examinationen. Boka tid på ItsLearning Werner Tove
2020-04-16 09:00 - 11:30 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete Kulturbegreppet Werner Tove
2020-04-16 12:30 - 14:00 B325 Aktivitet, hälsa och samhälle Tillämpning av kulturbegreppet Arola Annikki
2020-04-20 09:00 - 12:00 B326 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete, planering och förberedelse för tematräffen (artiklar från dagspressen) Werner Tove
2020-04-20 12:30 - 16:00 B328 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-22 13:00 - 14:30 C350 Aktivitet, hälsa och samhälle Tematräff Werner Tove
2020-04-23 09:00 - 15:00 D4109 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete Werner Tove
2020-04-27 09:00 - 16:00 B328 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-28 09:00 - 12:00 C350 Aktivitet, hälsa och samhälle Examinationsseminarium Arola Annikki
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning