Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- ha en grundläggande förståelse för den process
som styr ergoterapeutens praktiska arbete
- ha en grundläggande förståelse för hur
aktiviteter kan anpassas, graderas eller
adapteras för att svara på individens rätt till
att vara aktiv

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt resonemang
genom att:
- ha en grundläggande förståelse för
ergoterapeutens arbetsuppgifter i
ergoterapiprocessens olika delar
- få en förståelse för bedömningsprocessens
betydelse för den kommande ergoterapin
- kunna utnyttja professionellt resonemang i
samband med bedömningen för att identifiera
fysiska, sociala, attitydmässiga och kulturella
faktorer som kan inverka på klientens
aktivitetsutförande

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
professionellt förhållande och kompanjonskap
genom att:
- förstå betydelsen av och principerna för
klientcentrerat arbete
- bli medveten om principerna för det
klientcentrerade arbetet i bedömningsprocessen
- kan principerna för att ställa upp
personcentrerade mål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:
- utveckla förståelse för de yrkesetiska
principer som styr ergoterapeutens arbete

Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens
genom att:
- intervjua, observera och redogöra skriftligt
för resultat av bedömning

Läranderesultat

- studerande kan redogöra för
ergoterapiprocessens (CPPF) olika delar

- studerande kan presentera det centrala
innehållet i praxismodellerna PEOP,
MoHO och CMOP-E och beskriva hur modeller används
i ergoterapeutens professionella resonemang

- studerande kan redogöra för bedömningsprocessen
i ergoterapi, definiera vad reliabilitet och
validitet är samt förstå vilken betydelse dessa
har i en bedömningssituation

- Studerande kan granska manualen för
bedömningsinstrument samt har en grundläggande
kunskap om intervju och observation

- Studerande kan redogöra för det centrala
innehållet i ett klient- och personcentrerat
arbetssätt och kan relatera till hur dessa
synsätt påverkar bemötande

- studerande kan ställa upp personcentrerade
mål med Goal Attainment Scaling GAS-metoden

- studerande kan analysera, gradera och
anpassa en aktivitet

- studerande kan tillämpa ergoterapiterminologin
i grundläggande ergoterapeutisk dokumentation

Innehåll

Ergoterapiprocessen, Person- och klientcentrerat arbete, Bedömningsprocesssen, Målformulering,
Aktivitetsanalys, Rapportering, Etik inom ergoterapin

Förkunskaper

Grundkurs i egoterapi

Mer information

Deltagande i International week (v.7), obligatorisk.
Obligatorisk närvaro krävs vid workshop, gästföreläsare.

Litteratur

Examinationslitteratur:

CPPF:
Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling
Occupation II: Advancing an Occupational Therapy.
Vision for Health, Well-Being & Justice through
Occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE.
Kap. 9 och 10

Praxismodeller:
- Turpin, M. & Iwama, M. K. 2011, Using
Occupational Therapy Models in Practice. A field
guide. Elsevier: Churchill Livingstone
kap 4 (del: PEOP), 5, 6

Aktivitetsanalys:
Creapeau, E. et al. 2003. Williard & Spackman´s
Occupational Therapy. 10 th ed. Lippincott
Williams & Wilkins. Kap 16

Intervju, Bedömning:
Hagedorn R. Tools for Practice in Occupational
Therapy. 2000. Churschill Livingstone.
- kap 14:Interviewing
- kap 18: Introduction to assessment
of individual potential, ability and needs

Person- och klientcentrerat arbete:
Ekman,I. (red.) 2014. Personcentrering inom hälso-
och sjukvård. Från filosofi till praktik.
Liber.
- Kap 1,2

Sumsion, T. 2006. Client-centered practice in
Occupational Therapy. 2nd ed. Churchill
Livinstone, Elsevier.
- Kap 1

Personcentrerad måluppsättning:
Bovenderdt, T et al. 2009. Writing SMART
rehabilitation goals and achieving goalattainment scaling: a practical guide. Clinical
Rehabilitation 2009; 23: 352-361

Lindstedt, H., Ivarsson, A-B. Goal Attainment
Scaling, GAS, Måluppfyllelseskala, Manual.
Skriftserie i vårdvetenskap 3, 2008, Örebro
universitet 2008.

Dokumentation, att skriva utlåtande:
K. Sames. 2010. Documenting Occupational Therapy
Practice. 2ed. Pearson.
Kap. 1 Introduction

Ergoterapeutens yrkesetiska riktlinjer
Etisk kod för arbetsterapeuter.2012. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (ItsLearning).

Referenslitteratur/övrig kurslitteratur:
- Christiansen,C; Baum,C.; Bass,J.2015. Occupational Therapy: Performance, participation and well-being. Fourth edition. SLACK Incorporated

Persson,H-I;Jvainger,M;Ekman,I. (red).Personcentrerad hälso- och sjukvård - rapport från verklighetern:
- Kap 1: Den inhumana vården -en anhörig berättar
- Kap 7: Mötet som ger möjligheter - arbetsterapeutens erfarenheter

Ergoterapiterminologi:
- Ergoterapiterminologi 2003. Finlands
kommunförbund 2007.
- Savolainen; Aralinna. 2017. Toimintaterapianimikkeistö, Nomenklatur för ergoterapi.

Praxismodeller även:
- Christiansen, C & Baum, C. 1997. Occupational
Therapy: Enabling Function and Well-Being. Second
edition. USA: Slack (PEOP)

Christiansen, Charles,; Baum, Carolyn Manville, redaktör. ; Bass, Julie D. red. 2015. Occupational therapy : performance, participation, and well-being

- Kielhofner, G. 2008. A model of human Occupation:
Theory and Application. 4rd ed. Baltimore:
Lippincott, Williams & Wilkins (MOHO)

- Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling
Occupation II: Advancing an Occupational Therapy.
Vision for Health, Well-Being & Justice through
Occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. (CMOP-E)

- Hautala, T. & Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan Voimaa.
Toimintaterapia käytännössä. Helsingfors: Edita.
Kapitel 3 i sin helhet (modeller)

Bedömning:
- Law, M. et al.2005. Measuring Occupational
Performance. Supporting best practice in
occupational therapy. 2 nd ed. Slack incorp.
Kap: 1, 2, 3
- http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/ Extern länk
- http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/site/assets/files/2411/toi_arvio… Extern länk

TOI Ergoterapiförbundet (Finland)
- http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/images/stories/toikirjaamissuosi… Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • International week vecka 7: 10-14.2.2020. Obligatorisk. - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
- Tentamen (bedöms med vitsorden 1-5)

Smågruppsarbete/individuellt (godkänd/underkänd):
- granska bedömningsinstrument
- praxismodeller
- Genomförda deluppgifter i kursen

Omtentamenstillfällen: 24.4.2020, 5.6.2020

Lärare

 • Arola Annikki
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-30

Kursens tidtabell

Se Arbs/ItsLearning.

Kursanmälningstid

2019-12-09 till 2020-02-01

Examinationsformer

2020-03-16 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 13:00 B516 Ergoterapiprocessen 9.15-10.15: Kursintroduktion 10.30-12: Erbjudande: Canadian Practice Process Framwork (läs kap 9,10 i boken Enabling occupation II) (HP) Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-14 09:15 - 11:00 B516 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Praxismodeller inom ergoterapin + info om självstudieuppgift om praxismodeller (TW) Werner Tove
2020-01-20 14:15 - 16:00 B522 Ergoterapiprocessen Workshop: genomgång och bearbetning av uppgift om praxismodeller (HP,TW) Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-21 09:00 - 14:00 D4103 Ergoterapiprocessen Klassrum för att jobba med gruppuppgiften Werner Tove
2020-01-21 09:00 - 14:00 Ergoterapiprocessen Reserverat tid för grupparbete om praxismodeller. Förbereda för presentation 28.1 Werner Tove
2020-01-21 09:00 - 14:00 D4104 Ergoterapiprocessen Klassrum för att jobba med gruppuppgiften Werner Tove
2020-01-23 09:00 - 12:00 Ergoterapiprocessen Reserverat tid för grupparbete om praxismodeller. Förbereda för presentation 28.1 Werner Tove
2020-01-27 11:00 - 12:00 D4106 Ergoterapiprocessen INTERNATIONAL WEEK: information och förhandsuppgift. Obligatoriskt. Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-28 09:15 - 13:30 B518 Ergoterapiprocessen 9.15-11.45: Presentationer av grupparbete om praxismodeller Lunch 12.30-13.30: praktiska erfarenheter om arbete enligt CPPF (HP, TW) Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-30 14:15 - 16:00 B328 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Bedömningsprocessen inom ergoterapi (HP) Peri Heidi
2020-01-31 09:15 - 15:00 D271 Ergoterapiprocessen Bekanta sig med bedömningsinstrument som finns i Arcada. Välj valfritt instrument och granska instrumentet enligt manual Werner Tove
2020-02-04 09:00 - 12:00 Ergoterapiprocessen Tid reserverat för självstudier om erbjudandet personcentrering (4.2)
2020-02-04 13:15 - 15:00 B328 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Person-och klientcentrerat arbete (AA) Arola Annikki
2020-02-06 10:15 - 11:45 B516 Ergoterapiprocessen Erbjudande: ergoterapins yrkesetiska anvisningar (TW) Werner Tove
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-18 09:15 - 11:45 B326 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Personcentrerad målsättning enligt GAS (HP) Peri Heidi
2020-02-20 09:15 - 12:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, 9.15-12: Grupp 1 Werner Tove
2020-02-24 13:15 - 16:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, Grupp 2 Werner Tove
2020-02-26 12:00 - 15:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, 12-15: Grupp 3 Peri Heidi
2020-02-27 09:15 - 16:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, 9.15-12: Grupp 4 13.15-16: Grupp 5 Werner Tove
2020-03-05 09:15 - 11:30 B328 Ergoterapiprocessen Erbjudande: sammanfattning av ergoterapiprocessen + möjlighet till handledning inför tentamen (HP) Peri Heidi
2020-03-11 09:15 - 11:30 B522 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Dokumentation inom ergoterapi, ergoterapins terminologi (TW) Werner Tove
2020-03-16 12:00 - 16:00 E385 Ergoterapiprocessen TENTAMEN Werner Tove

Kurs och studieplanssökning