Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att särskilja
utvecklingsbehovet och att avgränsa området
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

 • vara förmögen att självständigt söka relevant
  bakgrundsinformation till sitt problemområde.
 • kunna utifrån den tidigare kunskapen
  identifiera kunskapsbehovet inom det valda
  området.
 • kunna formulera en avgränsad problemställning
  och ett klart syfte som grund för det kommande
  examensarbetet.

Innehåll

Skapande av idé till eget examensarbete
Deltagande och presentation vid idéseminarium

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Mer information

Inlämning av idé till examenarbete lämnas in 30.10
kl 14.00 via Itslearning

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i idéseminariet samt presenterar
sin
skriftliga idé för examensarbetet. Idén baseras
på minst 5 forskningsartiklar och har en
avgränsad problemställning och ett klart syfte.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

27.10.14: 09.15-11.00: Introduktion till
idéveckan
11.00-16.00: Idéfas eget arbete. Identifiering
av temaområde. Sammanställning av tidigare
kunskap inom området.
28.10.14
08.15-12.00: Idéfas eget arbete: Identifiering
av temaområde. Sammanställning av tidigare
kunskap inom området. Identifiering av sökord
för informationssökning. Tankar kring sökord
13.15-15.00 Informationsssökning
15.00-16.00 Insamling av artiklar
29.10.14
08.15-12.00: Eget arbete: Materialgenomgång.
Sammanfattning av tidigare kunskap inom området
som grund för formulering av problemställning.
Identifiering av variabel, enhet, värde och
kontext.
13.15-16.00: Drop-in handledning parallellt med
eget arbete. Formulering av syfte.
30.10.14:
08.15-14.00: Dokumentation av idé
14.00: Inlämning av idé
31.10.14: 08.30-14.00: Idé seminarium

Examinationsformer

2014-10-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning