Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar kommunikativ kompetens genom att:
-uppvisa grundläggande kunskap för att kunna skapa en professionell växelverkan och dialog
-kunna utnyttja skriftlig kunskap inom området på svenska, engelska och/eller finska

Studerande utvecklar kompetens i fråga om ergoterapi genom att:
-uppvisa relevant kunskap för ergoterapins kunskapsområde som rör människans psykologiska utveckling och lärande

Läranderesultat

-studerande kan redogöra för teorier rörande människans psykologiska utveckling
-studerande kan redogöra för centrala psykologiska begrepp
-studerande kan redogöra för teorier om lärande
-studerande kan planera ett undervisningstillfälle
-studerande känner till olika synsätt på handledning
-studerande kan föra ett handledningssamtal
-studerande använder litteratur på svenska, engelska och/eller finska för examinationsuppgiften

Innehåll

Livscykelpsykologi, pedagogik och handledningsteori

Förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Beteende- och samhällsvetenskap I (2005 -2010)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid övningar och seminarium

Litteratur

Broberg, A. & al. 2007. Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Falköping: Natur & kultur
Bronfenbrenner, U. 2005. Making human beings human : bioecological perspectives on human development. Thousand Oaks : Sage Publications
Crain, W. 2010. Theories of development. Concepts and applications. 6th edition. USA: Pearson education.
Dehlin, O. & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Falköping: Natur och Kultur
Erikson H E. 2011. Den fullbordade livscykeln. Malmö: Natur och Kultur.
Frisén, A & Hwang, P. (red.) 2006. Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur och Kultur
Hagberg, B. & Rennemark, M. 2004. Den åldrande människans psykologi. Lund: Studentlitteratur
Havnesköld, L & Risholm-Mothander, P. 2002. Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. 2:a upplagan
Jerlang, E. & al. 2008. Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber
Karlsson, L. 2007. Psykologins grunder. Poland: Studentlitteratur
Lyytinen et al. (toim.) 2003. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY: Porvoo.
Piaget, J. 2008. Barnets själsliga utveckling. Norstedts Akademiska Förlag
Stern, D. 2003. Spädbarnets interpersonella värld. Natur och kultur.
Tetzchner, S. 2005. Utvecklingspsykologi: barn- och ungdomsåren. Studentlitteratur

Carlander J & al. 2001. Trygga och otrygga möten - vardagsetik och bemötande i arbete med människor. Gothia
Eide, T & Eide, H. 2006. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber.
Forssell, A. 2005. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber
Hawkins, P. & Shohet, R. 2008. Handledning inom behandlande yrken. Studentlitteratur
Hägg, K & Kuoppa, S-M. 1997. Professionell vägledning – med samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur
Illeris, K. 2008. Lärande. Studentlitteratur
Kroksmark, T. & Åberg, K.(red.)2007. Handledning i pedagogiskt arbete
Långström, S & Viklund, U. 2006. Praktisk lärarkunskap. Lund: Studentlitteratur
Imsen, Gunn. 1999. Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Imsen, Gunn. 2006. Elevens värld: en introduktion i pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Lauvås, P. & Handal, G. 2001. Handledning och praktisk yrkesteori. 2. upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Maltén, A. 1997. Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur
Maltén, A. 2003. Att undervisa, en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. 2007. Kommunikation - samspel mellan människor. Poland: Studentlitteratur.
Steinberg, J. 2004. Världens bästa fröken. När modern pedagogik fungerar. Falköping: Ekelunds förlag.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 4 timmar
 • Självstudier - 78 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • handledningskompetens

Examinationskrav

Godkända examinationsuppgifter och godkänt deltagande i övningar och seminarium:

psykologidelen: skala 1-5, bedömning sker utgående från kriterierna: litteratur, beskrivning, bearbetning, tolkning, språk och formalia

pedagogikdelen: godkänd/underkänd

handledningsövning: godkänd/underkänd

Lärare

Haldin Denice

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-03-16

Kursens tidtabell

Kursen inleds med introduktion 14.11.2013 och avslutas med övningar i att handleda 22.1.2014.

Examinationsformer

 • 2013-11-26 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-01-24 - Rapporter och produktioner
 • 2014-01-22 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning