Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- studenten utvecklar med grund i perspektivet
universal design en förståelse för det komplexa
förhållandet mellan person,
omgivning och aktivitet
- studenten utvecklar en förståelse för de
olika omgivningsfaktorerna i praxismodellerna
CMOP-E, MOHO samt PEOP
- studenten utvecklar förståelse för
omgivningsrelaterade åtgärder som kan
möjliggöra eller hindra livslångt boende,
delaktighet i
aktivitet och samhälle

Läranderesultat

- studenten kan redogöra för den sociala-,
fysiska- och kulturella omgivningens inverkan
på personers
vardagsaktivitet
- studenten kan beskriva sambandet mellan
omgivningsfaktorer och delaktighet
- studenten kan bedöma hur omgivningen inverkan
på en persons aktivitet och delaktighet och
redogöra för hur omgivningsfaktorerna i
praxismodellerna CMOP-E, MOHO samt PEOP kan
användas i detta sammanhang
- studenten bekantar sig med instrumentet
Housing Enabler för objektiv bedömning av
tillgänglighet i fysisk miljö
- studenten kan beskriva processen och
rekommendationerna för hjälpmedelsanskaffning
och bostadsanpassning samt planera för
delaktighetsfrämjande åtgärder i en definierad
omgivning
- studenten kan beskriva hur delaktighet och
tillgänglighet i samhället kan ökas genom att
produkter, service och tjänster utvecklas
enligt
principerna för universell design.

Innehåll

Begreppen delaktighet, rehabilitering,
Universal design och omgivning.
Introduktion i instrumentet Housing Enabler.
Bostadsanpassnings-, hjälpmedels- och
hembesöksprocessen.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi
Ergoterapiprocessen

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga
Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen
närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i
denna kurs;

Alla läraktiviteter sker digitalt via Teams och
lärplattformen Itslearning. Vissa föreläsningar hålls online
i realtid och andra finns som nätföreläsningar på
lärplattformen.

Praktiska övningar, seminarium, workshops och
handledningar är obligatoriska och frånvaro
kompenseras.
Deltagande den internationella veckan är
obligatorisk och frånvaro kompenseras med
skriftlig rapport.

Litteratur

Litteratur för examination:

Autti-Rämö,I. Salminen, A-L. Rajavaara, M.
Ylinen, A.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978-
951-656-464-0. Sidorna:
59-62; 206 -214; 247 - 274;347 - 363

Iwarsson, S & Slaug, B.(2000). Housing enabler:
ett instrument för bedömning och analys av
tillgänglighetsproblem
i boendet. Lund : Veten & Skapen HB & Slaug
Data Management

Salminen A-L . (toim). 2003. Apuvälinekirja.
3.painos. Kehitysvammaliitto. Tammerpaino
2002.Sociaali- ja
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Social- och Hälsovårdsministeriet (2018)
Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineiden
luovutusperusteet.Opas apuvälinetyötä tekeville
ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. E-
publikation.
Tillgänglig: https://stm.fi/julkaisu Extern länk?
pubid=URN:ISBN:978-952-00-3989-9

http://www.enabler.nu Extern länk

Referenslitteratur:

Baum, C. M, & Christiansen, C. H. (2005).
Person- environment-occupation-performance: An
occupation- based framework for practice. In C.

H. Christiansen, C. M. Baum, and J. Bass-Haugen
(Eds.), Occupational therapy: Performance,
participation, and
well-being (3rd ed.). Thorofare, NJ: SLACK
Incorporated. Kapitel 11.

Kielhofner, G. 2008. Model of Human
Occupation.Theory and Application. Baltimore:
Lippincott Williams &
Wilkins.

Kielhofner, G. 2007. A model of human
Occupation: Theory and Application. 4rd ed.
Baltimore: Lippincott, Williams
& Wilkins

Tauria,T. , Tero, S. & Tulasalo, A. 2015 Opas
vaikeavammaisille aikuisille soveltuvista
toimintavälineistä ?
oikealla välineellä osallistuminen onnistuu.
Tammerfors: Kehitysvammaisten tukiliitto
tillgänglig:
https://www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/to Extern länk
imintavalineoppaat/

Molin, Martin (2004) Att vara i särklass - om
delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan.
Studies from The
Swedish Institute for Disability Research No.
11; Doktorsavhandling. Linköpings Univeristet,
Umeå univeristet.
Tillgänglig: http://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf

STAKES (2004)ICF, toimintakyvyn,
toimintarajoitteiden ja tervyden kansanvälinen
luokitus. Gummerus.
Jyväskylä.

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)/
terveysportt (2019) Toimia-tietokanta.
Tillgänglig:
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti Extern länk

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) Handbok
för handikappservice. Tillgänglig:
https://thl.fi/sv/web/handbok Extern länk-
for-handikappservice/pa-svenska/startsidan

Molin, M. (red.) 2018,
https://www.researchgate.net/profile/Anette_Bolin Extern länk
/publication/327622963_ocialpedagogisk_handling_-
_i_teori_och_praktik/links/5b9a1b87299bf14ad4d6a6
0a/ocialpedagogisk-handling-i-teori-och-
praktik.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 14 timmar
 • Självstudier - 42 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • Internationell vecka - 20 timmar
 • Praktik - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerande skriver parvis en uppsats i vilken
de presenterar en persons aktivitet i hens
omgivning utifrån en bedömning med Housing
Enabler. I uppsatsen redogör studerande också
för de omgivnings inriktade åtgärder som
blir aktuella i syfte att möjliggöra personens
aktivitet och delaktighet i hemmet samt dess
omgivning.

Bedöms 1-5 enligt kriterier presenterade på
Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Kursens tidtabell

Vänligen se bokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2019-05-17 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-11 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-12 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-13 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-14 09:00 - 13:00 B522 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-03-23 09:15 - 11:45 Omgivning och delaktighet 9.15 - 10.00 Kursintroduktion (M A-S och TW) 10.15 - 11.45 Föreläsning: Omgivning i praxismodellerna (TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-03-25 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet Grupparbete kring praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
2020-03-25 13:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.15 - 14.00 Föreläsning: Omgivning och delaktighet 14.15 - 16.00 Follow up på grupparbetet kring praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
2020-03-30 08:30 - 10:30 Omgivning och delaktighet UN Workshop: 08.30 - 09.00 Vad är Universal Design 09.00 ? 09.30 Grupparbete kring de olika principerna 09.30 ? 10.00 Inför färdighetsträningen Arell-Sundberg Marina
2020-03-30 10:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet Färdighetsträning: 10.00 - 10.30 Start 10.30 - 12.00 Färdighetsträning 'Med UN på stan' lunch 13.00 - 14.00 Dokumentation och inlämning 14.00 - 16.00 Uppföljning av reflektioner kring UN Arell-Sundberg Marina
2020-04-01 08:00 - 10:00 Omgivning och delaktighet Besök till Dals hjälpmedelscentral Obligatorisk närvaro
2020-04-03 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.00 - 14.00 Introduktion till Housing Enabler (obligatorisk närvaro) 14.00 - 14.15 Paus 14.15 - 15.00 Introduktion och genomgång av examinationsuppgiften 15.00 - 16.00 Eget arbete: Bedöming med HE Arell-Sundberg Marina
2020-04-08 09:15 - 11:45 Omgivning och delaktighet 9.15 - 10.30 Dokumentering av HE-bedömningen : manuellt - Hur läser jag resultatet? ( realtid på Teams) Par-/ minigrupps arbete: 10.45 - 11.45 rapportering - skriva bedömningsutlåtande Arell-Sundberg Marina
2020-04-15 10:00 - 11:30 Omgivning och delaktighet Handledning i examinationsuppgiften (Valbar) Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 08:30 - 10:15 Omgivning och delaktighet Självstudier: Bekanta er med materialet i Workshop-mappen Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 10:30 - 15:30 Omgivning och delaktighet Workshop online - Observation av en äldre persons aktivitet i hemmet Arell-Sundberg Marina
2020-04-24 10:15 - 12:00 Omgivning och delaktighet Handledning online / examinations-uppgiften (valbar) Arell-Sundberg Marina
2020-04-28 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2020-04-29 10:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina

Kurs och studieplanssökning