Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande efter avslutad kurs ska ha en vidgad förståelse för centrala referensramar och praxismodeller inom ergoterapi samt hur dessa stöder ergoterapeutens praktiska arbete och professionella resonemang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- kunna förklara hur aktuella referensramar och praxismodeller inom ergoterapi kopplas samman med människans aktivitetsutförande
- kunna analysera en praxismodell utifrån givna riktlinjer
- kunna skapa och använda en intervjuguide som operationaliseras utgående från begrepp som innefattas i vald referensram/ praxismodell
- kunna sammanfatta intervjun utifrån begrepp som ligger som grund för vald referensram/praxismodell
- kunna genomföra en narrativ analys av en verklig/fiktiv berättelse

Innehåll

referensramar och modeller: occupational adaptation model, ekologiska modellen, PEOP, occupational functioning model, biomekanisk modell, NDT, CMOP-E, MOHO, Valmo-modellen, Kawamodellen

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Kreativitet och hälsa, Bedömning av människan i aktivitet, Omgivning och delaktighet

Mer information

Obligatorisk närvaro vid grupparbeten, handledningstillfällen och seminarier.

Litteratur

Enabling occupation II: advancing an ccupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2007)/ Elizabeth Townsend (ed.) Ottawa : Canadian association of occupational therapists.

Christiansen & Baum (ed). 2005. Occupational therapy: performance, participation and well-being.

Erlandsson, L-K & Persson, Dennis. 2014. ValMO-modellen - ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Malmö: Studentlitteratur.

Iwama, M. 2012. Kawamodellen : kulturrelevant arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Kielhofner, G. (2012) Model of Human Occupation. Teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur

Kielhofner, G. (2004). Conceptual Foundations of Occupational Therapy. Philadelphia: F.A Davis Company.

Mattingly, C. (1998). Healing dramas and clinical plots: The narrative structure of experience. Cambridge: Cambridge University Press

Radomski & Trombly. 2008. Occupational therapy for physical dysfunction.

Scaffa, M.E. et al. 2010. Occupational therapy in the promotion of Health and wellness.

Turpin, M. ja Iwama, M.K. 2011. Using Occupational Therapy Models in Practice - a field guide. Churchill Livingstone. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Självstudier - 81 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation i kursen krävs att alla uppgifter är inlämnade och godkända samt att studerande har deltagit i obligatoriska moment i kursen.
Uppgifter under kursen som ska vara godkända är följande:
Uppgift 1:
En individuell examinationsuppgift som bedöms i skala 1-5, uppgiften består av att välja och granska en referensram/praxismodell, skapa en intervjuguide som operationaliserats utgående från de begrepp som innefattas i vald referensram/ praxismodell, genomföra intervjun med en person som upplevt en förändring som påverkar/ har påverkat det dagliga livet samt sammanfatta intervjun utifrån de begrepp som ligger som grund för vald referensram/praxismodell.
Uppgift 2:
Uppgiften består av ett grupparbete där gruppen genomför en narrativ analys av en fiktiv/verklig berättelse och gruppen redovisar för detta genom gruppdiskussion i samband med lektion. Bedömning: godkänd/underkänd
Uppgift 3:
Uppgiften består av ett grupparbete där gruppen granskar och jämför två praxismodeller som används inom ergoterapin, detta redovisas med en visuell presentation vid seminarium. Bedömning: godkänd/ underkänd, en utmärkt presentation kan höja kursvitsord.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-03-17

Kursens tidtabell

Kursen pågår intensivt under tiden 7.1 - 23.1.2014.

Examinationsformer

 • 2015-01-20 - Demonstrationer och presentationer
 • 2015-01-22 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning