Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • förstå betydelsen av att ta ansvar i sitt
  yrke
  och vara förtrogen med värdegrunden i det egna
  yrkesområdet
 • reflektera över sin professionella
  växelverkan
  och dialog med barn och unga i olika
  livssituationer
 • känna till olika aktörer inom habilitering
  inom olika samhällssektorer
 • kritiskt söka och granska kunskap och evidens
  för god praxis i sin yrkesutövning
 • förstå betydelsen av ett
  aktivitetsperspektiv för att
  möjliggöra barns- och ungdomars aktivitet och
  delaktighet i samhället
 • förstå betydelsen av och principerna för
  personcentrerat arbete och nätverksarbete med
  barn och unga och deras familjer

Läranderesultat

 • studerande kan i casearbete använda kunskap
  om
  den vanligaste neuropsykologiska problematiken
  hos barn och unga samt förstår hur dessa
  påverkar
  det dagliga livet
 • studerande kan redogöra för tillämpning av
  yrkesetiska principerna i ergoterapiprocessen
 • studerande kan argumentera för val av
  teoretiskt förankringssätt inom ergoterapi för
  barn och ungdomar
 • studerande kan redogöra för innebörden i
  begreppen co-occupation och occupational
  potential och kan beskriva hur begreppen
  konkret
  kan användas i förhållande till specifika case
 • studerande förstår och kan redogöra för
  ergoterapeutiska metoder och principer på ett
  etiskt hållbart sätt för att kartlägga, bedöma,
  förhandla fram mål, utveckla behandlingsplan
  tillsammans med klienten, genomföra
  interventioner samt utvärdera processen
 • studerande kan redogöra för leken som
  meningsfull aktivitet och för modellen för
  lekfullhet
 • studerande kan redogöra för anpassning av
  miljön för att möjliggöra aktivitet
 • studerande förstår innebörden av
  ändamålsenlig
  dokumentation
 • studerandes kan föra ett professionellt
  resonemang i förhållande till casebeskrivning
 • studerande kan i casebeskrivning tillämpa
  principerna för familjecentrerat arbete,
  mångprofessionellt arbete och nätverksarbete i
  förhållande till barn och unga
 • studerande kan visa på användning av ett
  evidensbaserat arbetssätt i arbete med barn och
  unga

Innehåll

teoretisk och praktisk kunskap för att bemästra
ergoterapiprocessen inom habilitering i syfte att
främja aktivitet och delaktighet hos barn och unga

Förkunskaper

Grundstudier och ämnesstudier från första
studieåret samt Aktivitet och delaktighet I från
år
2.

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. Följande
förändringar har därmed skett i denna kurs:
Alla läraktiviteter sker på distans. Den primära
kanalen är zoom.

Kurslitteraturen innefattar även aktuella
vetenskapliga artiklar från ergoterapins område
med fokus på intervention.

Till obligatorisk kurslitteratur räknas även en
källa från neuropsykologins område.

Litteratur

Obligatorisk kurslitteratur:
Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for
Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658-
8
Eliasson, A-C. Lidström, H. Peny-Dahlstrand, M.
(red). 2016. Arbetsterapi för barn och ungdom.
Studentlitteratur.
Lautamo, T., Kottorp, A., & Salminen, A. 2005.
Play assessment for group settings: A pilot
study
to construct an assessment tool. Scandinavian
Journal of Occupational Therapy, 2005,
Vol.12(3),
P.136-144, 12(3), 136-144.
Rodger, S. (ed.) 2010. Occupation-centred
practice with children. A practical guide for
occupational therapists. Wiley-Blackwell (e-
bok)

En vetenskaplig artikel från ergoterapins
kunskapsområde som beskriver intervention

En neuropsykologisk källa som stöd för
casebeskrivningen (se referenslitteratur)

Referenslitteratur:

Asaba, E. & Wicks, A. 2010. Occupational
Terminology, Journal of Occupational Science,
17:2, 120-124.
Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M.,
Ylinen, A. (ed.). 2016. Kuntoutuminen.
Helsinki:
Duodecim
Ayres, J.A. 2008. Aistimusten aallokossa.
Sensorisen integraation häiriö ja terapia. PS-
kustannus.
Eliasson, A-C & Burtner, P.A.(ed).
2008.Improving
hand function in Children with Cerebral Palsy:
theory, evidence and intervention. London: Mac
Keith Press
Jeglinsky, I. 2012. Family-centredness in
services and rehabilitation planning for
children
and youth with cerebral palsy in Finland.
Thesis
for doctoral degree. Karolinska institutet.
Kielhofner, G. 2009. Conceptual Foundations of
Occupational Therapy. 4uppl., Philadelphia: F.
A.
Davis.
Koivikko, M & Sipari, S. 2006. Lapsen ja nuoren
hyvä kuntoutus. Helsinki: Vaajaliikkeisten
kunto
ry.
Kramer, P. & Hinojosa. 2010. Frames of
reference
for pediatric occupational therapy (3rd
ed.).USA:
Lippincott Williams & Wilkins
Kuhaneck, H et al. 2010. Activity analysis,
creativity and playfulness in paediatric
occupational therapy.
Launiainen, H. & Sipari, S. 2011. Lapsen hyvä
kuntoutus käytännössä. Projekti 2007-2011,
Vajaaliikkeisten kunto ry. ISBN: 978-952-99712-
1-
3
Law, M. Baum, C. Dunn, W. 2005. Measuring
occupational performance: supporting best
practice in occupational therapy. Thorofare:
Slack inc.
Parham, D. & Fazio, L. 2008. Play in
occupational
therapy for children. USA: Mosby
Pickens, N, Pizur-Barnekow, K. (2009) Co-
occupation: Extending the dialogue. Journal of
Occupational Science, 16:3, 151-156.
Pierce, D. 2009. Co-occupation: The challenges
of
defining concepts original to occupational
science, Journal of Occupational Science, 16:3,
203-207.
Rodger, S & Ziviani, J. 2008. Occupational
therapy with children. Understanding childrens
occupations and enabling participation.
Blackwell
Publishing.
Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. 2007.
Enabling
Occupation II. Advancing an occupational
therapy
vision for health, well-being & justice through
occupation. Kap 9,10. CAOT
Turpin, M. ja Iwama, M.K. 2010. Using
Occupational Therapy Models in
Practice.Churchill
Livingstone. Elsevier.
Wicks, A. 2005. Understanding Occupational
Potential, Journal of Occupational Science,
12:3,
130-139.

Atchison, Ben & Dirette, Diane K.(red.)2012.
Conditions in occupational therapy: effect on
occupational performance. 4. ed. Philadelphia:
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &
Wilkins.
Attwood, Tony. 2011. Den kompletta guiden till
Aspergers syndrom. Lund: Studentlitteratur.
ISBN:
978-91-44-07555-6
Attwood, Tony. 2012. Aspergerin oireyhtymä
lapsuudesta aikuisuuteen. Oppimateriaalikeskus
Opike. ISBN 978-951-580-530-0.
Dufva, V & Koivunen, M (toim.) 2012. ADHD
Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus.
ISBN 978-952-451-566-5.
Kerola, K & al. 2009. Autismin kirjo ja
kuntoutus. PS-kustannus
Sharma, A. & Sheridan, M. 2014. Mary Sheridan's
from birth to five years: Children's
developmental progress. 4th ed. London:
Routledge.
Stirling, J. 2002. Neuropsykologi - en
introduktion, kap. 6, 7, 9,10. Lund:
Studentlitteratur
Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för
föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Annat lästips: Rotkirch, A. 2014. Tillsammans -
om familjelivets härlighet och svårighet.
Borgå:
Schildts & Söderströms.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd examinationsuppgift ger 50% av
kursvitsord (bedömningsskala 1 - 5)
Bedömningskriterier för examinationsuppgiften
finns på itslearning.

Godkänt deltagande i diskussionsforum ger 50%
av kursvitsord (bedömningsskala 1 - 5)

Diskussionerna bedöms utgående från metod,
innehållsmässig kvalitet.

Godkänt deltagande i övningar och seminarium

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Peri Heidi

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Kursens tidtabell

Se Itslearning

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2020-05-25 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-18 09:00 - 10:00 B326 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Intro litteraturdagar Arola Annikki
2020-03-18 10:15 - 15:45 B326 Aktivitet och delaktighet för barn och unga reflektionsdagbok seminarium/ litteraturstudier
2020-03-19 09:15 - 16:00 B325 Aktivitet och delaktighet för barn och unga litteraturstudier
2020-03-20 08:30 - 12:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Litteraturstudier
2020-03-25 08:30 - 10:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Introduktion av casearbete Arola Annikki
2020-03-26 08:30 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Föreläsning: Lek, co-occupation och occupational potential Arola Annikki
2020-04-01 09:00 - 11:45 B328 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Barn med olika funktionsvariationer/ Familjeperspektiv Arola Annikki
Jeglinsky-Kankainen Ira
2020-04-03 10:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Föreläsning. Innehåll meddelas senare Arola Annikki
Backman Henrika
Peri Heidi
2020-04-07 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-04-08 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 10:15 - 14:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Föreläsningserbjudande via Zoom Arola Annikki
Peri Heidi
2020-04-21 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-04-22 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-04-23 12:45 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-04-29 12:45 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-05 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-05-06 12:45 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Bokning på Diak! Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-06 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-05-08 10:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-12 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-05-13 12:45 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-13 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-05-19 08:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Examination Arola Annikki
2020-05-20 08:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Examination Arola Annikki

Kurs och studieplanssökning