Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Yrkespraktikens mål är att studerande tillämpar
och utvecklar sin kunskap,
färdighet och sitt förhållningssätt inom de
olika yrkesspecifika kompetenserna:

kompetens i fråga om ergoterapi och
aktivitetsvetenskap, ergoterapiprocessen
och professionella resonemang, kompetens i fråga
professionellt förhållande och kompanjonskap,
kompetens i fråga om professionell
självständighet och professionellt ansvar samt kompetens i fråga om forskning och utveckling i ergoterapi.

Detta innebär att studerande använder
aktivitetsvetenskap, tvärvetenskap,
relevant forskning samt rådande lagstiftning
som grund för sitt professionella resonemang i
förhållande tillpersonens/personernas problem i
aktivitetsutförande samt i planerad och
genomförd intervention.

Studerande inservikten av eget ansvar i olika
arbetssituationer samt handledningens betydelse för den egna kompetensutvecklingen.

PÄTEVYYTEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA

Käytännön kenttähajoittelun tavoitteena on,
että opiskelija hyödyntää ja kehittää
tietojansa sekä suhtautumistaansa eri
ammattikohtaisten pätevyyksien sisällä:

pätevyys suhteessa toimntaterapiaan ja
toiminnan tieteeseen, toimintaterapiaprosessiin
sekä kliiniseen harkintaan, pätevyys suhteessa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen, pätevyys suhteessa ammatilliseen itsenäisyyteen ja
vastuuseen sekä pätevyys suhteessa
toimintaterapian ja toiminnantieteen,
tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tämä tarkoittaa että opiskelija hyödyntää
toiminnan tiedettä, poikkitieteitä, alan
tutkittua tietoa sekä lainsäädäntöä pohjana
omalle ammatilliselle harkinnalle suhteessa
henkilön ongelmiin toiminnan suoriutumisessa
sekä toimintaterapian suunnitteluun ja
suoritettuun interventioon.

Opiskelija tunnustaa oman vastuunsa tärkeyden
erilaisissa työtehtävissä sekä ohjauksen
merkityksen oman henkilökohtaisen pätevyytensä
kehitykseen.

Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande:

- resonera professionellt utifrån relevant
forskning, kunskap samt utgående ifrån ett
aktivitetsperspektiv för att förklara klientens
problem i aktivitetsutförande samt för att
motivera val i ergoterapiprocessen
- tutkimuksia, tieteitä sekä ammatillista
harkintaa käyttäen selittää asiakkaan ongelmia
toiminnallisessa suoriutumisessa, toiminnan
näkökulmasta, sekä perustella valintojaan
toimintaterapiaprosessissa

-använda ergoterapeutiska metoder och principer
i syfte att kartlägga , bedöma och förhandla
fram mål utgående från GAS; Goal Attainment
Scaling- metoden
- hallita toimintaterapeuttisia menetelmiä ja
periaatteita kartoittaessa, arvioidessa sekä
tavoitteiden asettelussa GAS; Goal Attainment
Scaling-menetelmää käyttäen

-delta i uppgörande av behandlingsplan, deltar
i att genomföra interventioner samt skriva
utlåtande över den egna personens ergoterapi
- osallistua terapiasuunnitelman
kehittämisessä,interventioiden toteuttamisessa
sekä kirjoittaa lausuntoa omasta asiakkaastaan

-skapa och upprätthålla ett kompanjonskap med
personen samt med betydelsefulla personer i
hens närmiljö
- luoda ja ylläpitää kumppanuutta asiakkaaseen
sekä hänen omassa elinympäristössä oleviin
tärkeisiin ihmisiin

-använda rådande rekommendationer och
lagstiftning för att motivera/visa på personens
rättigheter till vård och/eller rehabilitering
- tukeutua voimassa oleviin säädöksiin sekä
lakeihin motivoidakseen/osoittaakseen henkilön oikeuden
hoitoon ja/tai kuntoutukseen

-delta i det multiprofessionella teamarbetet
genom att konsultera andra professioner och
rapportera angående personens ergoterapi
- osallistua moniammatilliseen tiimityöhön
konsultoimalla muita ammattiryhmiä henkilön
kuntoutuksesta, sekä raportoida tiimissä
henkilön toimintaterapiasta

-ansvara för sina arbetsuppgifter gällande den
egna klientens ergoterapi
- ottaa vastuun omista tehtävistään suhteessa
omaan asiakkaaseen toimintaterapiassa

-använda sig ändamålsenligt av handledning som
ett stöd för sin professionlla utveckling
- hyödyntää ohjausta asianmukaisesti tukeakseen
omaa ammatillista kehittymistään

-följa de förordningar och de
samarbetsstrategier som råder inom
organisationen
- noudattaa organisaatiossa vallitsevia
sääntöjä sekä yhteist
yöstrategioita

-kan utvärderasin egen kunskap, färdighet och
attityd i klientarbetet
- osaa arvioida omaa osaamistaan, valmiuksiaan
sekä asenteitaan asiakastyössä

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat
verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer i följande kurser:
Grundkurs i ergoterapi, Ergoterapiprocessen,
Omgivning och delaktighet, Aktivitet och
samhälle, samt orienterande praktik.
Utöver detta krävs 20 sp godkända prestationer
i tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Yrkespraktik 1 27.1-13.3.2020

Deadline för bindande anmälan till yrkespraktik I
är 21.10.2019. Se ItsLearning för inlämning av godkända prestationer av förhandskrav.

Praktikplatsen söks i första hand via Jobiili, som öppnar vårens praktikplatser 30.10.2019.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på
ASTA)samt aktuella forskningsartiklar

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 235 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd slutbedömning samt godkänd praktikrapport.

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Arola Annikki
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-30

Kursanmälningstid

2019-08-22 till 2020-04-30

Examinationsformer

2019-03-15 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:00 - 12:00 Yrkespraktik I Tidsreservation: Jobiili öppnar praktikplatserna inför våren Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-23 13:15 - 15:00 DIAK Yrkespraktik I Obligatorisk information inför praktiken samt arbete med handlingsplan Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-12 09:15 - 10:45 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 1 (Tove) Werner Tove
2020-02-12 09:30 - 11:00 M702 Yrkespraktik I Grupphandledning för den grupp som har Marina som lärarhandledare under praktiken Arell-Sundberg Marina
2020-02-12 10:45 - 12:00 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 1 (Tove, online grupp) Werner Tove
2020-02-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-28 11:00 - 13:00 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 2 (Tove, online grupp) 11-12.15 Werner Tove
2020-02-28 13:00 - 14:30 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 2 (Tove) Werner Tove
2020-03-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-02 09:00 - 11:00 M702 Yrkespraktik I Grupphandledning för gruppen som har Marina som handledande lärare. Tiden bokad före vi startar eftersom jag behöver kolla att tekniken för deltagande över nät fungerar som det skall. tid för grupphandledningen är 9.30 ? 11.00 Mvh. Marina Arell-Sundberg Marina
2020-03-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-16 13:00 - 16:00 Yrkespraktik I Förberedelser inför UPPFÖLJNINGEN av YP1: Sammanställ en kort presentation av den intervention du jobbat med i rapporten Presentationer den 23.03 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-03-23 10:15 - 12:15 Yrkespraktik I Fältuppföljning - korta presentationer av interventionen Arell-Sundberg Marina

Kurs och studieplanssökning