Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten kan definiera begrepp
kopplade till bedömning och har kunskap om
tillförlitligheten i olika bedömningar. Studenten
har förståelse för vad bedömningen innebär i
ergoterapiprocessen och kan utnyttja och
dokumentera bedömningsprocessen som grund för
planeringen av interventionen.

STUDERANDE UTVECKLAR SIN KOMPETENS I FRÅGA OM
ERGOTERAPI
GENOM ATT:

 • ha en grundläggande förståelse för hur
  aktiviteter kan anpassas, graderas eller adapteras
  för att svara på individens rätt till att vara
  aktiv.

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt resonemang
genom att:

 • få en förståelse för bedömningsprocessens
  betydelse för den kommande ergoterapin.
 • kunna utnyttja professionellt resonemang i
  samband med bedömningen för att identifiera
  fysiska, sociala, attitydmässiga, kulturella
  faktorer som kan inverka på klientens
  aktivitetsutförande inom ADL, produktivitet och
  fritid.

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
professionellt förhållande och kompanjonskap genom
att:

 • bli medveten om principerna för det
  klientcentrerade arbetet i bedömningsprocessen.

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
professionell självständighet och professionellt
ansvar genom att:

 • kunna följa de riktlinjer som ligger som
  grund för dokumentation av ergoterapi.

Studenten utvecklar sin etiska kompetens genom
att:

 • känna till och förstå de yrkesetiska principer
  som styr ergoterapeutens arbete
 • vara medveten om ergoterapins värdegrund

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna redogöra för bedömningsprocessen i
  ergoterapin.
 • kunna använda intervju och observation för
  att samla in information om aktivitetsutförandet
  hos olika klienter.
 • kunna definiera vad reliabilitet och
  validitet är och förstå vilken betydelse dessa har
  i en bedömningssituation.
 • kunna kritiskt granska manualer för olika
  bedömningsinstrument.
 • kunna uppmärksamma klientens individuella
  situation vid en bedömning
 • kunna skriva ett bedömningsutlåtande genom
  att använda sig av ergoterapiterminologin för att
  dokumentera resultat av bedömningsprocessen.
 • kunna identfiera de yrkesetiska principer som
  blir aktuella i en bedömningssituation.

Innehåll

Bedömningsmetoder inom ergoterapi
Praktiska övningar: Observationer, intervjuer,
testinstrument, teorimodell för aktivitetsanalys
Tillförlitlighet i bedömningar

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid praktiska lektioner och
övningar.

Litteratur

Law, M., Baum, C., Dunn, W., 2005, Measuring
occupational performance: supporting best practice
in occupational
therapy. Thorofare, Slack inc.
Ottenbacher, K., Christiansen C. 1997.
Occupational Performance Assessment. I
Christiansen, C (ed), Baum., 1997. Occupational
therapy: Enabling function and wellbeing. 2ed.
Thorofare: Slack Inc.
Neistadt, M., E. & Crepeau, E.,B..1998. (ed.)
Occupational Therapy .
Willard& Spackman`s Lippincott Williams & Wilkins,
Kap 12-17.
eller
Cohn, E., Boyt Schell, B.& Crepeau, E.,B.. (eds).
2003. Willard and Spackman's Occupational therapy.
(10ed) Del 7. Kap 22-25. Philadelphia :
Lippincott Williams & Wilkins.
Turner, A., Foster,M., Johnson, S. 2003.
Occupational therapy and physical dysfunction:
principles, skills and practice. Edinburgh:
Churchill Livingstone
Karhula, M., Heiskanen, T., Juntunen, K.,
Kanelisto, K., Kantanen,
M., Kanto-Ronkanen, A. & Lautamo, T. (työryhmä).
2010. Hyvät
arviointikäytännöt suomalaisessa
toimintaterapiassa. Arvioinnin
lähtökohdat ja suositukset. Finlands
Ergoterapeutförbund rf.
Pierce, D.E. 2003. Occupation by Design. Building
Therapeutic
Power. F. A. Davis Company. Philadelphia.

Sames, Karen M. 2010. Documenting occupational
therapy practice.
Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2nd ed

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen examineras genom att studerande gör en
skriftlig uppgift och tentamen.

Bedömmingen med vitsord 1-5.

Lärare

Keltto Tarja

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-08-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning