Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:

 • känna till och förstå de yrkesetiska
  principer som styr ergoterapeutens arbete
 • vara medveten om ergoterapins värdegrund.
  Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
  ergoterapi genom att:
 • få en förståelse för aktivitetsbegreppets
  centrala betydelse inom ergoterapin
 • få en grundläggande förståelse för
  professionens teoretiska grund
 • få en förståelse för individen ur ett
  holistiskt perspektiv.
  Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
  ergoterapiprocessen genom att:
 • få en förståelse för den process som styr
  ergoterapeutens praktiska arbete.

Läranderesultat

 • kunna redogöra för ergoterapeutens
  yrkesetiska principer vad gäller förhållandet
  mellan ergoterapeut och klient.
 • Har en grundläggande förståelse för hur
  man inom ergoterapin ser på begreppet människa,
  aktivitet och miljö.
 • Känner till yrkets historia och utveckling
 • Kan beskriva aktivitetens betydelse för
  eget välbefinnande
 • kan namnge ergoterapiprocessens olika
  delar samt redogöra för dess centrala innehåll
 • är bekant med ergoterpeutens olika
  arbetsuppgifter.

Innehåll

Ergoterapeutens verksamhetsområde, arbetsinnehåll
och yrkesetiska kod, begrepp inom ergoterapi,
ergoterapiprocessen, ergoterapins historia och
filosofi, aktivitet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i ergoterapi

Mer information

Handledning, praktisk undervisning samt seminarier
är obligatoriska

Vid eventuell frånvaro hanteras detta individuellt
i samråd med kursansvarig. Ofta blir det fråga om
en komplettering av frånvaron i form av
ytterligare skriftliga uppgifter.

Litteratur

Referenslitteratur:

Eklund, Mona Gunnarsson, Birgitta Leufstadius
Christel red. 2010 Aktivitet och relation, mål och
medel inom psykosocial
rehabilitering.Studentlitteratur AB. Lund
Holma, T. 2007. Sähköinen potilaskertomus tuo
haasteita dokumentoinnille. I: Toimintaterapeutti
2/07. s 20 - 22.
Joutsivuo, T. ed. 2005. Mistä toi on tullut.
Suomalaisen toimintaterapian historia.
Helsingfors. Edita.
Kielhofner, G. 2007. A model of human Occupation:
Theory and Application. 4rd ed. Baltimore:
Lippincott, Williams & Wilkins
Kielhofner, G. 2002. Conceptual Foundations of
Occupational Therapy. 3uppl., Philadelphia: F. A.
Davis.
Marttila, V. 2007. Teorian ja käytännön
kohtaaminen toimintaterapiassa - Asiantuntijuus ja
kliininen ajattelu I:Toimintaterapeutti 3/07. s.10

 • 12.
  Mosey, A-C. 1986. Occupational Therapy-
  Configuration of a Profession. New York: Raven
  Press.
  Reed,L & Sanderson, S.N. 1992. Concepts of
  Occupational Therapy. Fourth Ed.
  Townsed, Elizabeth. 2002. Enabling Occupation. An
  Occupational Therapy perspective.
  Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling
  Occupation II: Advancing an Occupational Therapy
  Vision for Health, Well-Being & Justice through
  Occupation. Ottawa:CAOT Publications ACE.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 41 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 14 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 16 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

 1. Skriftlig rapport över intervju genomförd med
  ergoterapeut på fält samt muntlig presentation vid
  seminarium.(Par/grupp uppgift)Bedömning i skala 1-
  5
 2. Individuell uppsats utgående ifrån begreppet
  aktivitet.Bedömning i skala 1-5

Bedömning i skala 1-5.
. Kriterier för bedömning:
Beskrivning, bearbetning,värdering, litteratur,
språk och formalia.

Lärare

Arell-Sundberg Marina

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-11-26

Kursens tidtabell

30.08.2012 10:15 - 11:45 B328 Introduktion till kursen
30.08.2012 13:00 - 15:30 A311 Föreläsning 1: ET:n - vem är det + nätarbete
31.08.2012 09:15 - 11:45 B328 Föreläsning 2: ET: ideologi och paradigm
31.08.2012 12:30 - 16:00 Eget arbete/ grupparbete historik
03.09.2012 8:45 - 12:30 Självstudier/grupparbete ET-historia
04.09.2012 08:30 - 11:00 B328 Presentation av grupparbete
05.09.2012 08:30 - 11:45 B328 Ergoterapins grundantaganden
13.09.2012 09:15 - 11:30 D4110 Ergoterapi och etik
11.09.2012 08:30 - 10:00 E493 Praktiska övningar/ grundantaganden
12.09.2012 09.15 - 11.45 Självstudier/ Et på nätet/Intervjuguide
19.09.2012 09:15 - 11:45 B522 ET:s modeller CMPO-E och PEOP
24.09.2012 8:30 - 11:30 Självstudier/Sammanställning av artikel
25.09.2012 10:00 - 11:30 C350 Diskutek/presentation
28.09.2012 09:15 - 11:45 D275 Praktiska övningar (klä gärna om)
01.10.2012 09:15 - 11:30 B325 Et:s modeller MoHO
02.10.2012 08:30 - 11:00 B328 ET och begreppet hälsa
05.10.2012 08:15 - 11:30 självstudier/ idividuellt examinationsarbete/intervjun
10.10.2012 09:00 - 12:30 A406 Handledningar gruppvis/intervjuguide
9.00 - 9.30 Grupp 1
9.30 - 10.00 Grupp 2
10.00 - 10.30 Grupp 3
10.30 - 11.00 Grupp 4
11.00 - 11.30 Grupp 5
11.30 - 12.00 Grupp 6
12.00 - 12.30 Grupp 7

18.10.2012 12:15 - 16:00 Intervjuer
19.10.2012 12:15 - 16:00 Intervjuer/rapportskrivning
25.10.2012 12:30 - 15:00 B328 Seminarium

Examinationsformer

 • 2012-10-25 - Demonstrationer och presentationer
 • 2012-10-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning