Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:

 • uppvisa kunskap och förståelse för det komplexa förhållandet mellan befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten till aktivitet
 • förstå samhällets syn på hälsa och hur detta påverkar samhällets utbud av hälsoservice
 • genom att uppvisa kunskap och förståelse för hur psykiska, sociala, attitydmässiga och kulturella faktorer kan inverka på aktivitetsutförandet
 • förstå och kunna bedöma med vilken styrka och riktning media influerar den sociala konstruktionen av verkligheten

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om administration och marknadsföring av ergoterapi genom att:

 • få en förståelse för befolkningens behov och rättigheter till dagliga aktiviteter
 • få en förståelse för förhållandet mellan dagliga aktiviteter, hälsa och välbefinnande

Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens genom att:

 • tillägna sig kunskap som grund för att kunna skapa en professionell och jämlik dialog med människor i olika sociokulturella kontexter samt med olika kulturell bakgrund

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att:

 • tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna handla rättvist, jämlikt och solidariskt med utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

 • kan föra en dialog gällande livskvalitet för utsatta grupper i samhället med professionella med olik kulturell bakgrund
 • kan förklara innebörden i begreppen hälsa, kultur, livskvalitet, livsbalans, salutogenes samt rätt till aktivitet(occ. justice)samt kunna sammankoppla begreppen till klientens aktivitetsutförande
 • kan identifiera medias roll och makt i den sociala konstruktionen av verkligheten med särskilt fokus på hälsobegreppet

Innehåll

Hälsa och samhälle i ett ergoterapeutiskt perspektiv

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Människan i aktivitet, Människans psykologiska utveckling och lärande, Kreativitet och hälsa, Omgivning och delaktighet

Mer information

Internationella veckan med övergripande tema Livskvalitet 21.10 - 25.10.2013 är en del av kursen.
Överlärare och docent Matteo Stocchetti föreläser i kursen (E-post: matteo@arcada.fi)
Obligatorisk närvaro krävs under Interantionella veckan samt vid examinationsseminariet.

Litteratur

Antonovsky, A. 2005. Hälsans mysterium. Natur & Kultur.
Matuska, K., Christiansen, C. (2009) Life balance : multidisciplinary theories and research
Thorofare, NJ : SLACK Inc, kap. 1, 2, 9, 10
Scaffa, M.E. et al. 2010. Occupational therapy in the promotion of Health and wellness. USA: F.A. Davis Company, kap. 5, 6, 7, 17
Scriven, A. 2013. Ewles & Simnett Hälsoarbete. Poland: Studentlitteratur
Lindström, B & Eriksson, M. 2010. The Hitchhikers guide to salutogenesis. Folkhälsan research center. Research report 2010:2
Stocchetti, M & Kukkonen, K. 2011. Critical media analysis. An introduction for media professionals. kap. 1,2. Frankfurt am Main: Peter Lang

Studerande söker och använder även relevanta vetenskapliga artiklar från ergoterapins kunskapsområde i förhållande till de centrala begreppen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Seminarier - 4 timmar
 • Internationell vecka - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • muntligt examinationsseminarium

Examinationskrav

Kursen examineras:

 1. muntligt vid seminarium, examinationsuppgiften, som bedöms i skala 1 - 5, består av ett casefokuserat grupparbete. För vitsordet godkänd krävs att studerande kan definiera samtliga begrepp samt att studerande kan sammankoppla begreppen till klientens aktivitetsutförande.
 2. Skriftligt genom en debattartikel kring valt aktuellt tema, bedöms godkänd/underkänd

Lärare

 • Haldin Denice
 • Stocchetti Matteo
 • Peri Heidi

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-03-18

Kursens tidtabell

Kursen inleds med introduktion den 28.10.2013 och avslutas med examinerande seminarium

Examinationsformer

 • 2013-12-11 - Rapporter och produktioner
 • 2013-12-11 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning