Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- uppvisar grundläggande kunskap om människans
livscykel och förstår betydelsen av att se
människan ur ett livscykelperspektiv
- förstår olika livssituationers betydelse för
individens utveckling och mognad
- förstår individens behov av stöd i olika
livssituationer samt kan identifiera individens
resurser och möjligheter till aktivitet,lek och
delaktighet
- uppvisar förmåga till digitalt lärande och
kommunicerar aktivt online

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- redogöra för teorier om människans utveckling
- identifiera utvecklingsutmaningar i människans
olika livsskeden och kan reflektera över
människan som subjekt
- använda utvecklingspsykologiska teorier som en
del av livscykelperspektivet
- reflektera över sin egen utveckling och mognad
- lyfta fram betydelsen av lekens utveckling och
dess betydelse i barndomen och genom hela livcykeln

Socionomstudentrernas yrkesspecifika mål:
- kan göra kopplingar mellan människans
utveckling och sociala aspekter

Ergoterapistudenternas yrkesspecifika mål:
- kan redogöra för människans motoriska-,
sensoriska-, och perceptuella utveckling samt för
handens funktionella utveckling

Innehåll

Centrala begrepp:
Anknytning, socialiseringsprocess, livscykel,
identitet, personlig utveckling,
utvecklingsutmaningar,åldrandet
livsskede

Litteratur

Crain, W. 2016. Theories of development. Concepts
and applications. 6th edition. USA: Pearson
education.

Erikson H E. 2004. Den fullbordade livscykeln.
Malmö: Natur och Kultur.

Dunderfelt T. 2011. Elämänkaaripsykologia.

Svenskt alternativ till Dunderfelt: Hwang P,
Nilsson B. 2019. Utvecklingspsykologi - 4 uppl.

Tjersland,Engen, Jansen. 2011, Allianser.
(Särskilt kapitel 4; Perspektiv från utvecklingspsykologin)

Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (red.)2010,
Ungdomsfostrans teori ? utgångspunkter och inlägg
Nätverket för
ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet
Nätpublikation 35
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ung Extern länk
domsfostransteori.pdf

Ergoterapi litteratur:

Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for
Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658-8,
delar av kapitel:
9: Application of motor control/ motor learning
to practice (s.245-274),
10: Evaluation and intervention to develop hand
skills(s.275-289),
11: Sensory integration (s.325-333),
12: Visual perception (s.373-380)

Edwards,S. Buckland,D. McCoy-Powlen, J. (2002)
Developmental & functional hand grasps.
Thorofare, Slack cop.
kapitel: 4, 5, 6

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Veckouppgifter Gruppuppgift (skillt för ergo och sosionom) Hemtentamen Seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Hemtentamen som bedöms med vitsord
1-5

Examination 2: Seminarium i form av Paneldiskussion som filmas. Bedömning godkänt-underkänt

Examination 3: Basgruppsarbete som bl.a. sker på
Itslearnings diskussionsforum. Varje vecka
diskuterar ni i basgruppen på diskussionsforumet på Itslearning.

Diskussionen bedöms som ett vanlig
basgruppsarbete. Minimi kravet är att var
och enskriver minst fyra inlägg per vecka.
Det kan vara nya trådar eller svar på
andras trådar. Av dessa fem inlägg skall
minst två hänvisa till kurslitteratur.
Texten skall inte vara avskriven utan bearbetad.
Basgruppsarbetet i iskussionsforumen. Bedöms med godkänt-underkänt.

För godkänt vitsord i kursen bör alla tre delarna
av examinationen vara godkända.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Rosengren Åsa
 • Werner Tove

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (79 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-03-17

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 10:15 - 12:15 B518 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Kursintroduktion Brantberg Bettina
Werner Tove
2019-10-29 13:00 - 13:45 B516 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: introduktion till delen specifik för ergostudenter, obligatoriskt Werner Tove
2019-10-29 14:15 - 15:00 B522 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Introduktion till socionomernas egen del i kursen Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv. Brantberg Bettina
2019-11-01 16:30 - 17:45 B522 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Introduktion till kursen Brantberg Bettina
2019-11-13 13:15 - 14:45 B516 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: Uppföljning Tema 1: Sensomotorisk utveckling Werner Tove
2019-12-04 13:15 - 14:45 B516 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: Uppföljning Tema 2: Perceptuell utveckling Werner Tove
2019-12-05 13:00 - 16:00 A510 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Förberedelse av seminarium. Brantberg Bettina
2019-12-05 13:00 - 16:00 B522 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Förberedelse av seminarium Brantberg Bettina
Werner Tove
2019-12-12 12:15 - 13:45 B516 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: Uppföljning Tema 3: Handens och greppets utveckling Werner Tove
2019-12-13 13:00 - 16:00 B518 Seminariu-Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Seminarium- paneldiskussion som bandas Brantberg Bettina
Werner Tove
2019-12-18 09:15 - 23:45 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Hemtent i människans utveckling (dag) Brantberg Bettina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning