Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

Läranderesultat

Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens

ANTENATALAVDELNING/PKL (5veckor):
Studenten har ett familje- och kvinnocentrerat
handlingsmönster i sitt arbete samt en
kultursensitivitet i sitt sätt att bemöta, lära
och
handleda kvinnorna/familjerna.
Opiskelijalla on perhe- ja naiskeskeinen
työote.
Kulttuurisensitiivinen suhtautuminen
asiakkaisiin/perheisiin joka tulee esille
kohtaamisissa, ohjauksessa/opetuksessa

I samarbete med handledaren kan studenten
planera och förverkliga vården/uppföljningen av
riskgraviditet
Yhteystyössä ohjaajan kanssa opiskelija osaa
suunnitella ja
toteuttaa riskiraskauden hoito/seuranta

Studenten förstår sin yrkesroll och sitt eget
ansvarsområdet och kan arbeta i ett
mångprofessionellt team.
Opiskelija ymmärtää oman ammattiroolinsa ja
oman vastuualuensa ja osaa työskennellä
moniammatillisessa
työtiimissä.

Studenten känner till den antenatala
vårdprocessen och kan i samråd med handledaren
ansvara för den och fatta professionella
vårdbeslut.
Hoitoprosessit antenatalihoidossa on
opiskelijalle tuttuja ja opiskelija pystyy
ohjattuna
vastaamaan niistä sekä tekemään ammatillisia
päätöksiä.

Studenten har ett etiskt förhållningssätt, och
tar i sitt arbete beaktande patientsäkerheten.
Opiskelijalla on eettinen suhatutuminen ja
ottaa työssän huomioon potilasturvallisuuden.

Studenten har kunskap om den prenatala vården
och
kan
utföra de vanligaste vårdhandlingarna på
avdelningen.
Opiskelijalla on prenataalhoitoon liittyvä
tieto
ja
pystyy suorittamaan
tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla.

FÖRLOSSNINGSVÅRD (5 veckor)
Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
förverkliga
barnmorskekunskap under förlossning enligt
teorikunskapen
Teoriatietojen integroiminen käytännön
tilanteisiin tulee
näkyä harjoittelussa

Studerande kan i samarbete med handledare sköta
självständigt
en regelbunden (fysiologisk) förlossning enligt
barnmorskans
kompetenser
Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy
hoitamaan
ohjauksessa säännöllisen (fysiologisen)
synnytyksen kätilön
kompetenssin mukaisesti

Studerande kan administrera och handleda
modern/familjen i
olika smärtlindrings metoder både
farmakologiska och icke
farmakologiska
Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa
ja arvioida
eri kivunlievitysmenetelmiä sekä lääkkeellisiä
että ei
lääkkeellisiä

Studerande kan dokumentera
förlossningsförloppet enligt
anvisningar
Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana
ohjeitten
mukaisesti

Studerande känner till hur
förlossningsförloppet följs upp
och känner till hur förlossnings förloppet
eventiúellt kan
påskyndas
Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen
seurantamenetelmät

Studerande har etisk förhållningssätt både till
patienten och
till medarbetarna och handla tvärprofessionellt
Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä
perhettä että
moniammatillisesti

Studerande känner till hur fostrets välmående
följs upp
Opiskelija tietää sikiön voinnin
seurantamenetelmät

Studerande kan göra och tolka inre- och yttre
undersökningen
Opiskelija suoriutuu sisä- ja
ulkotutkimuksisata sekä
kätilötyön kliinisistä taidoista

Studerande kan planera och förverkliga vården
för föderskan
och hennes familj under en normala förlossning
Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja
toteuttamaan
matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin että
perheen
näkökulmasta

Studerande har kliniska hand färdigheter i
förlossningsvård
Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot
synnytyksen hoitoon

Studerande kan följa upp välmående och
förverkliga vården av
den nyfödda och handleda vid första amning
Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja
hoitaa
vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja hoidon
toteumista

Innehåll

Praktik 5 veckor inom antenatalvård (mödrapkl,
antenatalavdelning eller motsvarande)

Praktik 5 veckor Förlossningvård

Förkunskaper

Grundstudier inom sjukskötarutbildningen.

Avklarade teoristuier:Barnmorskearbete under
oregelbunden graviditet, Narnmorskekunskap
under
regelbunden förlossning samt sexual och
reproduktiv vård.

Om det gått över två år sedan Barnmorskearbete under oregelbunden
graviditet, Barnmorskearbete under regelbunden förlossning
kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa
tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas
praktiska övningar med godkänt resultat.

Enligt föreskrifter och lagen uppfyllda krav på
vaccinationer och hälsoutredning för tuberkulos
och salmonella.
se HNS studerande,praktik :
http://www.hus.fi/tyopaikat/opiskelijat-ja Extern länk-
harjoittelu/Documents

Kursen ersätter följande kurser

Barnmorskearbete och ofödda/nyfödda barnet

Familjeinriktad hälsovård, praktik i
Barnmorskearbete under graviditet

Praktik Barnmorskarbete under regelbunden
förlossning

Mer information

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

Kurslitteraturen från barnmorskearbete under
avvikande graviditet.
Artiklar, referenslitteratur anges vid kursens
början på itslearning

Studieaktiviteter

  • - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Godkänd praktik
Godkänd praktik/kurs uppgift

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-12-11 09:15 - 15:00 E491 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård, slutprov Deltagare: Jessica Silver Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-12-11 09:15 - 15:00 E482 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård, slutprov Deltagare: Jessica Silver Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-12-11 09:15 - 13:00 E486 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård, slutprov Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård

Kurs och studieplanssökning