Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
klarar av att under handledning planera, utföra
och utvärdera vården av den gravida kvinnan,
den
nyförlösta kvinnan och den friska nyfödda.
Studerande klarar av att identifiera avvikelser
under graviditeten, barnsängstiden och hos det
nyfödda barnet och känner till hur fortsatt
vård
ordnas.
Studerande utvecklar sin förmåga att arbeta
kvinno- och familjecentrerat,mångkulturellt och
multiprofessionellt, samt kan identifiera
behovet av särskilt stöd hos kvinnor/familjer.

Läranderesultat

MÖDRARÅDGIVNINGEN (5veckor)

Studerande kan under handledning sköta en
gravid
kvinna och
hennes familj på mödra-, eller mödra -och barn
rådgivningen
under graviditeten och barnsängstiden.
Opiseklija osaa ohjattuna hoitaa raskaana
olevaa
naista sekä
hänen perhettä äitiys-ja lastenneuvolassa sekä
raskauden- että lapsivuodeaikana

Studerande förstår rådgivningens uppgift och
känner till när den
gravida eller fostret är vid behov av
specialsjukvård samt kan vidta
åtgärder för förverkligandet av denna.
Opiskelija ymmärtää neuvolan perustehtävän ja
tunnistaa
milloin raskaana oleva tarvitsee
erikoissairaanhoitoa ja osaa
tarvittaessa huolehtia että hoito toteutuu.

Studerande klarar av att följa upp den gravida
kvinnans och fostrets
mående under hela graviditeten
Opiskelija osaa seurata tulevan äidin ja sikiön
vointia koko raskausajan

Studerande känner till och kan handleda om de
sociala
förmånerna som hör till den gravida, föräldrar
och barnfamiljen
Opiskelija on tietoinen sosialiset etuuksista
jotka kuuluvat
raskaana olevalle, vanhemmille sekä
lapsiperheille pystyy myös ohjaamaan asiakkaita
näissä asioissa.

Studerande handlar enligt WHO:s
rekommendationer
och kan
stöda amning också i krävande situationer
Opiskelija osaa toimia WHO:n suositusten
mukaisesti ja tukea
imetystä myös haastavissa tilanteissa.

Studerande känner till hälsogranskningarna för
barn upp till 1
års ålder samt är bekant med
vaccinationsprogrammet
Opiskelija on tietoinen/hahmoittaa alle vuoden
ikäisten lasten terveystarkastukset ja tuntee
rokotusohjelman

Studerande deltar i /kan enligt överenskommelse
självständigt förverkliga en del av
familje/förlossningsförberedelse kurs på
rådgivningen
Opiskelija osallistuu/voi sopimuksen mukaan
toteutaa osan synnytys-tai
perhevalmennuskurssista neuvolassa

Studerande kan arbeta familjecentrerat och ta i
beaktande olika sociala- och kulturella behov
och aspekter.
Opiskelija osaa työskennellä perhekeskeisesti
ja
kykenee ottaa huomioon eri sosiaaliset-ja
kulttuuriset tarpeet/tekijät.

BARNSÄNGSAVDELNING

Efter avklarad praktikkurs förväntas det att
barnmorskestuderande tillsammans med sin
handledande barnmorska på barnsängsavdelningen
klarar av att planera, förverkliga och
utvärdera postpartum vården efter en
regelbunden
eller oregelbunden förlossning
Harjoittelun suoritettuaan opiskelija pystyy
ohjattuna suunnittelemaan ja toteuttamaan
synnyttänen äidin ja vastasyntyneen lapsen
hoidon, säännöllisen tai epäsäännöllisen
synnytyksen jälkeen

Studerande kan följa upp moderns fysiska- och
psykiska hälsa och återhämtning post partum
Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä ja
psyykkistä palautumista ja vointia synnytyksen
jälkeen

Studerande kan stöda och handleda amning i
olika
situationer enligt WHO:s principer
(amningskurs
20 h)
Opiskelija osaa tukea ja ohjata eri
imetystilanteissa WHO:n direktiivien mukaisesti
(imetysohjaajakuouutus 20h)

Studerande kan observera den nyföddas adaption
och hälsotillstånd samt utföra de vanligaste
undersökningarna och mätningarna.
Opiskelija kykenee tarkkailemaan vastasyntyneen
sopeutumista kohdunjälkeiseen elämään ja ja
hänen terveydentilansa. Opiskelija osaa
suorittaa tavallisimmat mittaukset ja
tutkimukset.

Studerande kan handleda föräldrarna i barnets
grundvård
Opiskelija osaa ohjata vanhempia vastasyntyneen
perushoidossa

Studerande kan självständigt genomföra de
vanligaste vårdhandlingarna för modern och den
nyfödda på barnsängsavdelningen
Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan
tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla
äidille ja vastasyntyneelle lapsivuodeosastolla

Studerandes egen initiativförmåga växer mot
slutet av praktikperioden så att studerande
klarar av att under handledning fungera som
barnmorska under normal puerperium på
barnsängsavdelningen.
Opiskelijan aloitekyky kehittyy ja
harjoittelujakson lopussa opiskelijan tulisi
ohjaajan tukemana kykenemään toteuttaa
säännöllisen lapsivuodeajan kätilötyö

Studerande lär sig att tillsammans med sin
handledare fungera i barnmorskans roll i det
mångprofessionella teamet och känner till vilka
enheter, yrkesgrupper, institutioner
avdelningen
samarbetar med.
Opiskelija opii, yhdessä ohjaajansa kanssa
,toimimaan kätilönä moniammatillisessa
tiimissä.
Opiskelija tietää mitkä ovat osaston tärkeimmät
yhteistyötahot.

Innehåll

5 vecko praktik på mödrarådgivning (mödra. och
barnrådgivning)

6 veckor praktik på barnsängsavdelning
(puerperalvård).

Förkunskaper

Avklarade sjukskötarstudier samt deltagande i alla
moment i kurserna Familjeinriktad hälsovård 1 och
2
Läkemedelsräkning

Om det gått över två år sedan Graviditet och Hälsa (FIHV 1), FIHV 2
kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa
tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas
praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

Ersätter som helhet Familjeinriktad hälsovård
praktik A, barnsängavdelning (puerperalvård)
för
barnmorskor

Ersätter delvis kursen
Familjeinriktad hälsovård, praktik i
Barnmorskearbete under graviditet

Studieaktiviteter

  • praktikuppgift för mödrarådgivning och praktikuppgift för barnsäng. - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Avklarad och godkänd praktik
Godkänd praktikuppgift
Alla dokument inlämnade på itslearning
(målsättningar, utvärderingar handledaren/egen,
timista, praktikuppgift)

Lärare

  • Niemi Annika
  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-11 09:00 - 11:00 Hälsa för barn och unga Besök på THL med information om Rådgivningsdagarna Ekman Petra
2019-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-16 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-17 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-23 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-24 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-29 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Vi deltar i ordnandet av Rådgivningsdagarna i Paasitorni. Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-30 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Vi deltar i ordnandet av Rådgivningsdagarna i Paasitorni. Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-30 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-31 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-01 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-06 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-07 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-13 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-14 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-09 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-10 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-11 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-12 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-13 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-16 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-17 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-19 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård

Kurs och studieplanssökning