Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna förstå
mentalvårdens och barnavårdens organisatoriska
struktur. Studerande kan i akut skede bemöta,
stödja och vårda både barn och psykiatriska
patienters hälsohinder, problem, behov och
begär
vid ohälsa och lidande. Studerande kan tillämpa
etiska principer i vårdandet, studerande
förstår
sin andel i vårdrelationen och har en
förståelse
för betydelsen av handledning och
arbetshandledning som yrkesspecifika metoder
att
utveckla barn- och den psykiatriska vården.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att att kunna förstå mentalvårdens och
barnavårdens organisatoriska struktur.
Studerande
kan i akut skede bemöta, stödja och vårda både
barn och psykiatriska patienters hälsohinder,
problem, behov och begär vid ohälsa och
lidande.
Studerande kan tillämpa etiska principer i
vårdandet, studerande förstår sin andel i
vårdrelationen och har en förståelse för
betydelsen av handledning och arbetshandledning
som yrkesspecifika metoder att utveckla barn-
och
den psykiatriska vården.

De specifika målen för praktik inom den
psykiatriska vården
Teoretiskt kunnande:
Studerande har kunskaper om det det
psykiatriska
hälso -och sjukvårdssystemet
Opiskelija omaa tietoa psykiatrisesta
terveydenhuoltojärjestelmästä

Studerande har kunskaper i mental hälsa och i
mentala störningar
Opiskelija omaa tietoa mielenterveydestä ja eri
mielenterveyden häiriöistä

Handlingsförmåga i praktiska situationer /
Toimintavalmius käytännön tilanteissa:
Studerande förstår den psykiatriska
vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa
Opiskelija ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin
ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä

Studerande kan identifiera, bemöta och vårda
patienter med olika psykiska problem och
sjukdomar
Opiskelija osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa
erilaisista psyykkisistä ongelmista ja
sairauksista kärsiviä potilaita

Studerande kan delta i vårdens planering,
förverkligande och utvärdering samt göra en
skriftlig vårdplan
Opiskelija pystyy osallistumaan hoidon
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
sekä
laatimaan kirjallinen hoitosuunnitelma

Studerande inser vårdrelationens betydelse och
kan medvetet använda sina egna färdigheter för
att främja patientens hälsa
Opiskelija mieltää hoitosuhteen merkityksen ja
pystyy tietoisesti käyttämään omia taitojaan
potilaan terveyden edistämiseksi

Etiskt förhållningssätt / Eettisyys:
Studerande kan tillämpa etiska principer i den
psykiatriska kontexten
Opiskelija osaa soveltaa eettisiä periaatteita
psykiatriseen ympäristöön

Studerande är medveten om sitt eget kunnande
och
sina egna gränser samt kan använda handledning
som stöd för sin professionella utveckling
Opiskelija tiedostaa omat rajansa ja
osaamistasonsa, sekä pystyy hyödyntämään
ohjausta
oman ammatillisen kasvun kehittämisessä

Studerande inser variationer i närhet/distans
fenomenet i den psykiatriska vården
Opiskelija ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön
variaatioita psykiatrisessa hoitotyössä

De specifika målen för praktiken i barnsjukvård
/
Tavoitteet lastensairaanhoidon jaksolle
Teoretiskt kunnande/Teoreettinen osaaminen:
Studerande känner till de vanligaste
sjukdomarna
som förekommer på avdelningen samt är medveten
om
de hälsohinder och vård dessa sjukdomar medför.
Opiskelija tuntee osastolla tavallisimmin
esiintyvät sairaudet sekä tietää näistä
seuraavat
terveysesteet ja hoidot.

Handlingsförmåga i praktiska
situationer/Toimintakyky käytännön tilanteissa
Studeranden förstår hur en sjukdom påverkar
barnet och familjen
Opiskelija ymmärtää miten sairaus vaikuttaa
lapseen ja perheeseen

Studeranden kan möta barn och föräldrar med
respekt och finkänslighet
Opiskelija pystyy kohtaamaan lapsen ja perheen
kunnioittavasti sekä hienotunteisesti

Studeranden kan vara närvarande, lyssna till
barn/föräldrar och skapa trygghet i
vårdsituationer
Opiskelija omaa kyvyn olla läsnä ja kuunnella
lasta ja vanhempia sekä luoda turvallisuutta
hoitotilanteessa

Studeranden kan skapa en vårdrelation med
barnet
med beaktande av dess familj
Opiskelija osaa luoda hoitosuhteen lapseen
perhettä kunnioittaen

Studeranden klarar av barnets grundvård
Opiskelija suoriutuu lapsen perushoidosta

Studeranden kan rapportera vidare förverkligad
vård muntligt och skriftligt
Opiskelija osaa raportoida toteutetetusta
hoidosta suullisesti ja kirjallisesti

Studeranden finner sin plats i vårdteamet och
klarar av att samarbeta med övrig personal
Opiskelija löytää paikkansa hoitotiimissä ja
kykenee yhteistyöhön muun hoitohenkilökunnan
kanssa

Studeranden förstår noggrannheten och ansvar i
läkemedelsgivning till barn
Opiskelija ymmärtää vastuun ja tarkkuuden
merkityksen lasten lääkehoidossa

Studeranden kan planera och fungera i
förstahjälpssituationer
Opiskelija osaa suunnitella ja toimia
ensiaputilanteissa

Studeranden kan formulera målsättning för sin
egen inlärning, välja strategier, förverkliga
och
värdera dem
Opiskelija osaa suunnitella tavoitteet
itselleen,
valita menetelmät toteuttaa sekä arvioida
saavutuksiaan

Etiskt förhållningssätt/Eettinen asenne
Studeranden ser sitt ansvar relaterat till
barnet/familjen/teamet och kan värdera sitt
handlande utgående från den humanistiska
värdegrunden med utgångspunkt i patientens
rättigheter och sina egna skyldigheter
Opiskelija näkee vastuunsa suhteessa
lapseen/perheeseen/työtiimiin ja kykenee
arvioimaan toimintaansa humanistisen
arvoperustan
potilaan oikeuksien ja omien velvollisuuksian
lähtökohdista

Innehåll

Tillämpade studier i barn -och psykiatriska
sjukhus.

Förkunskaper

Teoretiska studier i barn -och psykiatrisk vård.

Mer information

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Om det gått över två år sedan kurs/kurser i barn-och psykiatrisk vård avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Litteratur

Storvik-Sydänmaa Stiina , Talvensaari Helena,
Kaisvuo Terhi 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö
ISBN10: 9526302869, ISBN13: 9789526302867

Punkanen, T. 2004 Mielenterveystyö ammattina.
Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere. ISBN 951-
26-
4771-0

Lindström, U. 1994 Psykiatrisk vårdlära. Liber
Tryckeri AB. Falköping. ISBN 91-634-0725-6.
(valda delar)

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 50 timmar
  • Praktik - 350 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Carstens Laura
  • Savolainen Jari
  • Stenbäck Pernilla
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-04 till 2020-05-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-24 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-25 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-26 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-27 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-30 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-31 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-01 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-02 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-03 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-10 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-13 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-01 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-21 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning

Kurs och studieplanssökning