Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/410">Akutvård 2013 - Yrkespraktik intensiv eller poliklinisk vård</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
känna till de specifika vårdaktiviteter och
vårdformer på avdelningar för akut-, och kritiskt sjuka patienter.

Läranderesultat

Studenten behärskar den teknologi och de metoder som är nödvändig i arbetet med kritiskt sjuka patienter på olika avdelningar
Opiskelija hallitsee eri menetelmät ja teknologiat kriittisesti sairaan potilaan hoidossa eri osastoilla

Studenten har handlingsberedskap att se människan i den kritiskt sjuka patienten samt kan bemöta anhöriga med respekt och medkänsla
Opiskelijalla on toimintavalmiudet nähdä ihminen kriittisesti sairaassa potilaassa sekä osaa kohdata omaisia kunnioittavasti sekä myötätuntoisesti

Studenten kan ta emot ordinationer och utföra dem
Opiskelija osaa vastaanottaa sekä toteuttaa lääkemääräyksiä

Studenten kan samarbeta med övriga teammedlemmar
Opiskelija on yhteistyökykyinen

Studenten känner till den apparatur som används på avdelningen och förstår principerna för hur dessa används
Opiskelija osaa osastolla käytössä olevien laitteiden käytön ja tuntee niiden toimintaperiaatteet

Studenten kan reflektera över det etiska i olika vårdsituationerna
Opiskelija osaa pohtia eri hoitotilanteiden eettisyyttä

Innehåll

Praktik på jourpoliklinik eller
intensivvårdsavdelning.

Förkunskaper

Avklarad praktik i Klinisk vård 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

M.Castrèn et al. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY, 2009, ISBN 978-951-0-32492.
Alaspää et al. 2003 Uusi ensihoidon käsikirja.
Hygieia. ISBN 951-26-4982-9
Aktuella artiklar
Anne Kaarlola et al.Teho- jja valvontatyön opas. 2010, Duodecim, ISBN 978-951-656-254-7
Sidorna 57-131 + 149-186. ISBN 951-26-4676-5.
Aktuella artiklar. Föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

Praktik - 280 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Karbin Daniela

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning