Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen utgår huvudsakligen från ett tolkande, förståelseinriktat perspektiv. Det innebär att modeller och teorier är få eftersom organisationer kan förstås som mer komplexa och svårförståeliga. Begrepp, perspektiv, infallsvinklar, rikt diskuterade teorier kan bidra till en ökad förståelse. Kursen ämnar öka fantasin och ifrågasättande genom att presentera "motbilder" och kritiska forskningar till "huvudteorier". Kompetenserna främjar arbete inom administration och ledaruppgifter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att Studenten kan reflektera över sin egen personlighet i relation till relevanta teorier. Studenten kan beskriva kunskapsledning, som fenomen inom organisationsteori. Studenten kan identifiera skillnaden mellan organisationskultur och -struktur i förändringsprocesser. Studenten kan identifiera faktorer som påverkar och upprätthåller dessa fenomen i en organisation. Studenten förstår olika former av styrning, så som: beteende- resultat- och normativ styrning inom organisationer. Studenten känner till konflikthantering. Därtill har hon en teoretisk kännedom i hur liknande situationer kunde förebyggas och lösas. Studenten kan kritiskt reflektera över de teorier som framförs inom Organisation och Ledarskap samt de mätinstrument som hänför sig till dessa. Studenten känner till den förstår varför och hur organisationens jämställdhetsarbete genomförs. Studenten förstår och känner till aktuella HR instrument (så som personalbokslut, kunskapsvärde kartor, medarbetarsamtal, bonuslön och sociala nätverkskartor) som stöder personalens välbefinnande.

Innehåll

Introduktion Individuella karakteristika Minne och lärnadet Motivation och inspiration Ledarskap, makt och politiskt beteende Målstyrning och effektivitet Organisations struktur och design Kunskapsorganisationen Kompetens och Kreativitet Kommunikation Kultur och klimat Arbetshälsa och Hälsobokslut Teamarbet Samhälleliga förväntningar Förändringsarbete Avslutande examination (reflektiv dagbok)

Förkunskaper

inga

Mer information

Ledarskapsutbildningen under beväringstiden ersätter kursen.

Litteratur

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.), 2007, (eller nyare) Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, Lund. Samt material och artiklar föreläsaren delar ut under kursens gång. Som stödlitteratur kan även fungera följande böcker: Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, 2005 (eller nyare), Organisation och organisering, Liber, Malmö eller Rollinson, D. 2010, Organisational behaviour and analysis, Prentice Hall.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 21 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Debatter - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 131 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 131 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Omtentamen 6.6 : hemtent 24h samt 6.9:vanlig omtentamen, anmäl dig i normal ordning

Examinationskrav

Bedömning av kursen Max 100 poäng fördelas enligt följande: 40 poäng för deltagande i debatter och därtill en i grupp skriven rapport 60 poäng för examination Poäng: Vitsord: 91-100 5 81-90 4 71-80 3 61-70 2 51-60 1 0-50 Underkänd Kursen innehåller: 4 stycken debatter (obligatoriskt att delta i 75 % av dessa tillfällen) Föreläsningar Gästföreläsning 24.4.2013 (obligatorisk närvaro) Individuell skriftlig examination (21.5.2013)

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Gustavson Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-05-21 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-05-21 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning