Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna genomföra planeringen av ett evenemang från ide till evaluering och slutrapporter. Du får förståelse för att leda ett evenemang som ett projekt, både teoretiskt och praktiskt Du lär dig att bedöma risker och förebygga olyckor i din egen arbetsomgivning och ta i betraktande myndighetens tillstånd och lagar. Målsättningen är också att du blir medveten om de centrala säkerhetsrisker inom sitt egen område samt vet hur man skall agera i olika situationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera och förstå betydelsen av planeringen av olika typer av evenemang arrangerade på olika platser. Studerande kan analysera helheter utifrån flera aktörers och deltagares synvinkel. Samarbetets och ekonomiska faktorers betydelse redan i början av planeringens skall förstås grundligt. Studerande skall ha kunskaper om ett projektarbete och dess olika skeden och uppföljningen. Efter avklarad kurs förväntas den studerande också att vara förmögen att förstå betydelsen av säkerhet inom turismnäringen och vet hur säkerheten tryggas vid olika typer av evenemang. Studerande är också insatt i alla tillstånd och lagar som myndigheterna kräver för en tillställnings genomförande. vara förmögen att genomföra ett evenemang utifrån ett management synvinkel med tanke på designens betydelse för ett evenemang.Han/hon måste ha en klar vision för att kunna leda ett projekt och kunskap om att implementera visionen och strategin i versamheten. Han / hon måste även ha kunskap hur ta i beaktande miljön och kundservice.

Innehåll

Planering av ett evenemang: vision och mål, 5W's Faserna i evenemagsplaneringen, rollerna och ansvarsområden Budgetering, tidsplanering Samarbetspartners, marknadsföring och kommunikation, sponsring Hållbar utveckling inom evenemagsplanering Uppföljning och evaluering Säkerhets aspekter gällande evenemang Första hjälp Riskanalys Förebyggande av olyckor Säkerhetsbestämmelser Säkerhetsföreskrift Säkerhetsdokument Försäkringar Tillstånd och licencer Kontrakt och avtal Praktiska arrangemang under evenemanget

Förkunskaper

Första årets kurser avklarade. Kännedom av de grundläggande marknadsförings teorierna eller turism. I synnerhet kunskap om digital marknadsföring och service design.

Kursen ersätter följande kurser

TU-3-010 (0) - Planering av evenemang 5 sp, TU-3-011 (0) - Säkerhet och byråkrati 5 sp, TU-3- 012 (0) - Evenemangs design & management 5 sp

Mer information

Obligatoriskt närvaro på Teknatur evenemanget 7- 8.5.2021 samt på Trainers House brief 24.2.2021

Litteratur

Donald Getz, Stephen J. Page,  Routledge: Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events, 3rd Edition Stephen Page, Joanne Connell, Routledge : The Routledge Handbook of Events Joe Goldblatt : Special Events: Creating and Sustaining a New World for Celebration Matthews D.2008: Special Event production Kilkenny, S 2011: The complete guide to succesful event planning Wolff & Levine, 2005:Event planning med easy HSE,1999: The Event Safety Guide Conway D.G, 2009: The event manager's bible: The Complete Guide to Planning and Organising a Voluntary or Public Event

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 150 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 145 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Individuella uppgifter och grupparbeten värt max 300 poäng, 150 poäng behövs för att avklara kursen.

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Halmén Mia

Examinator

Hernberg Mervi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning