Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att presentera och diskutera olika typer av kvalitativa metoder, dess bakgrund, syften och användning. Målsättningen med den andra delen av kursen är att presentera och diskutera olika typer av kvantitativa metoder, dess bakgrund, syften och användning.

Läranderesultat

Studenten skall efter avlagd kurs kunna identifiera problem, formulera ett syfte, välja rätt kvalitativ undersökningsmetod och presentera samt analysera empiriskt material. Studenten skall efter avlagd kurs kunna formulera syfte, utforma mätinstrument på basen av tidigare kunskap, göra ett urval, koda- och analysera insamlat data.

Innehåll

Forskningsprocessen och kvalitativa metoder såsom fokusgrupper, intervjuer, observationer, praktikfall och "action research". Forskningsprocessen och kvantitativa metoder såsom till exempel: t-test, ANOVA, korstabulering, korrelations- och regressionsanalyser.

Förkunskaper

För tredje årets studerande

Litteratur

Bryman, A. och Bell, E.(2005 eller nyare):Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber Bryman, A, Social research methods. Fjärde upplagan. Extra material: Göran Djurfeldt & Ola Stjärnhagen: Statistisk verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Studentlitteratur 2008, ISBN 978-91-44-04147-6,valda delar enligt examinators anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer inom utsatta tider: Examination 1 uppgifter Examination 2 eventuell tentamen eller motsvarande större arbete (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: 50 poäng från kvalitativa delen och 50 från kvantitativa delen.

Lärare

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (70 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

Tidtabell och innehåll diskuteras ingående på första träffen!

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 13:30 - 15:00 D4107-08 Metodik Kick off, kursintroduktion Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2019-09-09 13:15 - 14:45 E385 Metodik Stenius Minna
2019-09-16 13:15 - 14:45 E385 Metodik Stenius Minna
2019-09-24 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-09-27 14:00 - 16:00 B518 Metodik Tigerstedt Christa
2019-10-01 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-10-07 13:15 - 15:45 B522 Metodik Workshop, 5 poäng för deltagande på plats Tigerstedt Christa
2019-10-10 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-10-15 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-10-23 13:15 - 15:00 D4106 Metodik Agenda: allmänt om metodikkapitlet samt uppställning av examensarbetet, fallstudier och skrivbordsundersökningar Tigerstedt Christa
2019-10-24 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-11-01 09:00 - 10:30 E385 Metodik Stenius Minna
2019-11-01 12:30 - 15:00 B518 Metodik workshop, 5 poäng för deltagande på plats Tigerstedt Christa
2019-11-07 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-11-14 16:00 - 18:00 F143 Metodik/Methodology Exam Stenius Minna
2019-11-18 13:15 - 16:00 B518 Metodik workshop, 5 poäng för deltagande på plats Tigerstedt Christa
2019-12-02 16:00 - 18:00 D4106 Metodik/Methodology Omtentamen 1/ Re-exam 1 Stenius Minna
2019-12-18 13:00 - 15:00 D4107-08 Metodik/Methodology Omtentamen 2/ Re-exam 2 Stenius Minna

Kurs och studieplanssökning