Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
-Beskriva företagsverksamhetens roll för
samhället och för ägarna
- Organisera verksamheten på ett ändamålsenligt
sätt
-Nämna några av de viktigaste lagarna som berör
företagsverksamhet i Finland och söka svar på
elementära juridiska frågor
-Beskriva vad en affärsverksamhetsplan är och
vilka delar den består av
-Förklara hur ett företag tar hand om sin
löpande ekonomi, göra enkla lönsamhetskalkyler
och förklara vad ett bokslut består av

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att ge den
studerande grundläggande kunskaper om
företagsverksamhet och dess roll för samhället
och för ägarna.
Studenten bekantar sig med central lagstiftning
på området.
Studenten bekantar sig med hur man organiserar
företagsverksamhet.
Kursen ger grundläggande kunskaper om företags
lönsamhet och planering.

Innehåll

- syftet med företagsverksamhet
- organisation och ledarskap
- bolagsformer och lagstiftning
- grundläggande företagsanalys

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mer information

Mera information vid introduktionen och på
Itslearning.
Kursen går i parallella grupper på svenska och
engelska.

Litteratur

P-H Skärvad, j Olsson:Företagsekonomi 100,
Faktabok,Liber 2013
Skripak, S. J. (2016). Fundamentals of Business.
Virginia Tech.
(kopiera hela länken!)
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/fun Extern länk
damentals-of-business

Guiden Bli Företagare i Finland 2019
(kopiera hela länken!)
https://www.uusyrityskeskus.fi/wp Extern länk-
content/uploads/2019/04/SUK_perustamisopas2019_R
UOTSI_verkkoon.pdf

Mera information och material ges på lektionerna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 42 timmar
 • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd kurs fordras 50% av totala poängen.
Kursen kan avklaras antingen genom att klara
fyra deltentramina, som envar ger 20 poäng,
eller en sluttentamen som ger 80 poäng. För
närvaro ger 20 poäng. Deltentamina kan tas bara
en gång, för sluttentamen ordnas
omtentamenstillfällen.

Lärare

 • Pehrsson Patrik
 • Stenius Andreas
 • Broth Joacim

Examinator

Stenius Andreas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (118 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

Omtentamensdatumen är fredag 22.11 kl 15-16 och
fredag 17.1.2020 kl 15-16.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 13:30 - 15:00 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
Stenius Andreas
2019-09-02 13:00 - 16:15 F143 Företagsekonomins grunder Stenius Andreas
2019-09-04 12:30 - 15:00 F143 Företagsekonomins grunder Stenius Andreas
2019-09-09 13:00 - 16:15 F143 Företagsekonomins grunder Stenius Andreas
2019-09-11 13:00 - 16:15 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
2019-09-20 11:00 - 12:30 F143 Företagsekonomins grunder Stenius Andreas
2019-09-25 12:15 - 15:30 F143 Företagsekonomins grunder Stenius Andreas
2019-10-01 09:15 - 11:15 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
2019-10-03 09:00 - 11:00 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
2019-10-07 12:15 - 14:15 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
2019-10-11 09:15 - 11:15 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
2019-10-14 14:30 - 16:30 F143 Företagsekonomins grunder Nyberg Janne
2019-10-15 09:15 - 11:15 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
2019-10-24 08:30 - 10:30 F143 Företagsekonomins grunder Pehrsson Patrik
Stenius Andreas
2019-11-22 15:00 - 16:15 F143 Företagsekonomins grunder Omtentamen / re-exam Stenius Andreas
2020-01-17 15:00 - 16:15 F143 Företagsekonomins grunder Omtentamen / re-exam Stenius Andreas

Kurs och studieplanssökning