Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/203000/2019-2020/84">Det sociala området 2006 - Krisarbete</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får fördjupad
kunskap om olika former av krisarbete samt psykosocialt stöd-
och service inom social-och hälsovården.Studerande utvecklar
färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera ett projekt
som berör krisarbete och förstår betydelsen av projektarbete
som ett verktyg för utveckling.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna

 • redogöra för och reflektera över innebörden i akut krisarbete,
  krisintervention, psykosocial stöd - och service i relation till
  egna yrkesområdet.
 • kartlägga behov av krisarbete och krisinterventioner bland
  personalen inom specifika serviceenheter inom social och
  hälsovården.
 • redogöra för tillgänglig och adekvat krisarbete-och servce.
 • planera, genomföra och utvärdera ett projektarbete
  tillsammans med andra samarbetspartner

Innehåll

Studerande gör gruppvis ett projektarbete som relaterar till
olika aspekter av krisarbete för personalen inom social-och
hälsovården,; behov av krisarbete, form och innehåll i det,
tillgänglighet för krisarbete och psykosocialstöd d v s hurdana
behov av krisarbete-och interventioner samt psykosocialt stöd
finns det hos personalen i olika enheter inom social - och
hälsovården ?Vilken specifik form av krisarbete eller
krisintervention är relevant och aktuell i olika situationer?
Centrala begrepp; akut krisarbete, krisintervention, psykosocial
stöd, kris-och traumavård, krisberedskap.
Om projektet
Projekt är en väl planerad handlings-och framtidsinriktad
verksamhet, med ett specifikt syfte inom ett avgränsat område,
som uförs under en begränsad tid av en tillfällig
organisation.Projektet ger en möjlighet till att fundera på olika
sätt att åstadkomma en förändring och hur man kan handla för
att åstadkomma en förändring. Ett lyckat projektarbete
förutsätter förmåga i att lära och tillämpa kunskap om
dokumentering, kommunikation med olika intressegrupper,
samarbete i grupp, presentation av arbete (muntlig och skriftlig),
etc..

Förkunskaper

Grundstudier inom eget ämnesområde. Krisarbete, allmän del.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro vid projektgrupp möten (minst tre gånger,
studerandena kommer själva överens om tider), handledning (
minst1 gång) och projektpresentation.
Projektpresentation sker 3-4.11.2009, sista inlämningsdatum
för den skriftliga rapporten är 6.11.2009
Den skriftliga rapporten skall:
*ta fasta på och beskriva projektets syfte och målsättning
*planering/idefas (olika faser/deletapper)

 • genomförandet/verkställande fas (beskrivning över
  gruppmöten, kontakter med sakkunniga, materialbas osv)
  *Avslutning och evaluering och reflektioner över processen
  samt ev. resultatanvändning
  Bedömning vitsord 1-5

Litteratur

Litteratur som beskriver projekt arbete.
Annan valfri litteratur som är relevant med tanke på det
projektarbete (ämnet/området inom social.och hälsovåden) som
studerande jobbar med. Aktuella forskningsartiklar som berör
projektets tema.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 115 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 115 timmar
 • Varav schemalagda studier: 18 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Godkänd deltagande i, genomförande och utvärdering av ett
projektarbete; Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation
över projektarbete. Deltagande på muntlig presentation av
projektarbete.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen inleds den 18.9 kl 12.30 med en introduktion.
Föreläsning om riksomfattande krisarbete samma dag 18.9. kl 14.15-15.45
Handledning (studerandena skapar själv sina grupper, högst tre personer i grupp)
5.10 kl 12.30 - 16.00
12.10 kl 12.30 - 16.00
22.10 kl 12.30 - 16.00
Projektpresentation
3-11 kl 9-14.00
4.11 kl 9-15.30

Examinationsformer

 • 2009-11-03 - Demonstrationer och presentationer
 • 2009-11-05 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning