Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden fördjupar sitt kunnande om sociala problem, marginalisering, social exklusion samt risksamhället ur olika perspektiv.

Läranderesultat

Studeranden kan

 • klargöra och diskutera begreppet risksamhälle, samt reflektera kring individens position i det föränderliga senmoderna samhället.
 • identifiera och kartlägga olika sociala problem.
 • gestalta olika riskfaktorer som leder till marginalisering och utslagning.
 • analysera och diskutera faktorer som påverkar social inklusion och förstår betydelsen av att förebygga marginalisering och utslagning.
 • beskriva olika perspektiv på sociala problem samt koppla dem till ett socialpedagogiskt perspektiv.

Innehåll

Centrala begrepp:
Social inklusion,Mångkulturell aspekt, Solidaritet, Nyhjälplöshet, Stigmatisering, Gemenskap, Multiproblematik, Marginalisering, Postmodernt samhälle, Globalisering, Utslagning, Sociala risker, Utsatthet, Etiskt perspektiv

Förkunskaper

Lärande och introduktion till socialpedagogiken
Människans välfärd och det finländska samhället
Sambandet mellan människan och hennes omgivning
Människan ur ett livscykelperspektiv

Kursen ersätter följande kurser

SO-2-023 (0) - Sociala problem och socialpedagogiskt arbete 1

Mer information

PBL- examination (1-5)
och basgruppsvitsord (1-5)
Både PBL examination och basgruppsarbetet ska vara godkända för att man ska kunna få slutvitsord.

Litteratur

Blomqvist, P & Rothstein, B. 2005. Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora

Eriksson, L., Hermansson, H-E., Münger, A-C. (red.) 2004. Socialpedagogik och samhällsförståelse. Teori och praktik i socialpedagogisk forskning. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion AB. Framförallt kapitlen av Sting: ”Dum eller klok? Sociala bildningsperspektiv i kunskapssamhället”, samt Nygård: ”Från gemenskap till utanförskap – om de arbetslösa i den politiska diskussionen”.

Julkunen, R. 2001. Suunnanmuutos – 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vastapaino

Giddens, A. 2007. Sociologi. Lund: Studentlitteratur Speciellt kap. 10: Fattigdom och kap. 11: Global orättvisa

Goffman, E. 2005. Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts

Heikkilä, M. & Karjalainen, J. 2000. Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Tampere: Gaudeamus

Kurki, L. & Nivala. E. (toim.). 2006. Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tampere University

Lidskog, R., Sandstedt, E., Sundqvist, G. 1997. Samhälle, risk och miljö. Lund: Studentlitteratur (OBS! Kapitel 6:Ulrich Beck och risksamhället, kap. 7: Anthony Giddens och det moderna samhällets risker, samt kap. 8: Mary Douglas och den kulturella klassifikationen av risker)

Lindberg. I. 1999. Välfärdens idéer. Globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid. Stockholm: Atlas

Meeuwisse, A, & Swärd, H. (red.). 2002. Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur

Strandell, H., Julkunen, I. & Lamminen, K: Det normalas lockelse – berättelser från marginalen. Socialvetenskaplig tidskrift nr 2. 2004

Valda artiklar
Tulva, T. (toim.). 2005. Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot. OBS; artikel av Forssén, K. Lasten kyöhyys 2000-luvun Suomessa.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 18 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 85 timmar
 • Varav schemalagda studier: 48 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

 • Arla Cederberg
 • Johansson Taina
 • Kiukas Carina
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen inleds med introduktionsföreläsning 2.9 kl.10:15.
Utöver föreläsningar tisdagar 2.9 - 24.10 omfattar kursen ett heldagsseminarium fredagen den 5.9 som är obligatoriskt för deltagarna. Till kursen hör också 6 obligatoriska basgruppsträffar, se skillt ARBS enligt basgruppsindelning.
Kursen examineras med PBL examination fredagen den 24.10 kl. 13:00 - 16:00.
Omtentamen 12.12.2008 och 13.2.2009.

Examinationsformer

2008-10-24 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning